Mobilitat

 

Donada l’excepcionalitat d’aquest curs acadèmic

 cal consultar el

CALENDARI DE MOBILITAT PER AL CURS 2020-2021

en la PGA Programació Anual General 

 

IMPORTÀNCIA DE LA MOBILITAT AL NOSTRE CENTRE

L’Institut d’Educació Secundària Narcís Monturiol de Figueres és un centre d’ensenyament públic depenent de la Generalitat de Catalunya on s’imparteixen els estudis d’Educació Secundària Obligatòria , Batxillerat en les seves modalitats científico-tecnològica i social i Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de les següents titulacions: Estètica i Bellesa, Perruqueria i Cosmètica Capil·lar, Electromecànica de Vehicles Automòbils, Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, Instal·lacions de Telecomunicacions, Automoció i Manteniment electromecànic en format Dual.

El Projecte Educatiu del centre prioritza l’ensenyament d’altres llengües que ens permetran relacionar-nos amb gent de diversos països i cultures. En aquesta línia, potencia els intercanvis escolars perquè presenten avantatges evidents com el coneixement de la realitat d’altres països, diferents sistemes d’ensenyament, interacció amb altres joves i docents, sense oblidar l’empatia necessària per tal d’acollir estudiants foranis quan calgui i posar èmfasi en el vessant europeu de l’ensenyament i especifica que el centre impulsarà tot tipus d’iniciatives encaminades a establir contactes i treballar conjuntament amb centres d’altres països. La proximitat cultural i el nivell professional fan que Alemanya i França  sense menystenir els països de l’est d’Europa, que ofereixen realitats socioeconòmiques diverses, siguin països especialment interessants per dur a terme aquestes projectes.

Objectius dels intercanvis:

Els objectius es basen en tres punts primordials: el professional ( fer part de l’FPCT en una empresa estrangera), el lingüístic i el cultural.

El coneixement de la realitat europea, tant en el fet diferencial de la llengua, cultura i la història com en el que tenen en comú tots els Estats i Nacions que formen Europa, ja que això és bàsic per poder participar plenament en la construcció de l’Europa d’avui i del futur.

En el camp professional, poder conèixer altres maneres de fer per valorar i millorar, si cal, els mètodes propis de la formació professional, així com promoure la integració i l’intercanvi d’experiències dels nostres alumnes amb treballadors de les empreses a on es facin les pràctiques.

Presentar el país d’acollida (geografia, història, cultura, llengua…)

Reforçar la llengua del país d’acollida o la llengua de comunicació per afavorir la interrelació cultural i personal.

Analitzar i intercanviar coneixements sobre capacitats que ha de tenir un bon professional en ambdós països per veure’n les diferències i les semblances.

Ser capaços de dur a terme projectes en equips multinacionals i tenir capacitat propositiva per tal d’assolir resultats comuns vàlids i enriquidors.

L’experiència dels resultats obtinguts fins ara, ens engresquen a continuar potenciant aquesta línia d’actuació ja que les valoracions per part de l’alumnat i les famílies i també del professorat són del tot positives, considerem que la mobilitat internacional ja és una característica pròpia del nostre Institut.