CICLES FORMATIUS GM

La Formació Professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l’alumnat la formació necessària per adquirir la competència profesional característiques de cada títol. La Formació Professional s’ordena en Cicles Formatius a través dels quals s’adquireix la competència necessària per executar les tasques pròpies de la professió. La durada dels Cicles Formatius engloba les hores lectives destinades a la formació en el centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total, oscil·la entre 1300 i 2000 hores, la qual cosa implica un o dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals, els quals s’estructuren en crèdits de caràcter teoricopràctic de durada variable i crèdits propis de cada cicle formatiu. A més inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle. El crèdit de formació pràctica en centres de treball (FCT) és matèria obligatòria i avaluable, i es porta a terme en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Educació hi ha establert.

Cicles Formatius de Grau Mitjà (Coneix cada cicle des del menú desplegable de l’esquerra d’aquesta pàgina)

Electromecànica de vehicles automòbils
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Manteniment electromecànic (FP DUAL)
Equips electrònics i instal·lacions de telecomunicacions
Estètica i bellesa
Perruqueria i cosmètica capil·lar

Requisits per a accedir a un CFGM

  • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.