Història

Els inicis de l’actual INS Narcís Monturiol es remunten a l’any 1974, quan a partir del desenvolupament de la Ley General de Educación 14/1970, de 4 d’agost, i promoguts pel Ministerio de Educación y Ciencia, arreu del territori espanyol es varen crear nous centres escolars per acollir la Formación Profesional promulgada a l’esmentada llei.

Com a conseqüència d’aquest procés, l’any 1974, s’inaugurà a Figueres una secció que depenia del Centro Nacional de Formación Profesional de Girona que, de forma provisional, s’instal.là a l’Escola d’Arts i Oficis de la Fundació Clerch i Nicolau. El mateix any es crearen les seccions de Blanes, Olot, Banyoles i Palafrugell.

En el primer curs de funcionament (1974-1975), es disposava d’una plantilla de quatre professors que impartien les especialitats d’Electricitat i Delineació a una vintena d’alumnes. El curs següent, a més de les especialitats esmentades, es va introduir l’especialitat Administrativa.

L’octubre de 1979, un cop finalitzades les obres de l’actual edifici, es traslladaren les dependències a la nova seu per iniciar-hi el curs 1979-80. Era el moment de proposar un nom que denominés de manera significativa el centre. Les propostes sorgides del Claustre foren dues: Institut de Formació Professional Alt Empordà i Institut de Formació Professional Narcís Monturiol, que fou la denominació acceptada majoritàriament i que fins el dia d’avui es manté.

La inauguració oficial de l’Institut es produí el mes de febrer de 1980. El curs 1980-81 s’introduïren les especialitats d’Automoció i Secretariat, el 1981-1982 la de Perruqueria i el 1982-1983 la d’Electrònica. A partir d’aquí, el centre va anar creixent, fins arribar a una matrícula de 928 alumnes el curs 1993-94.

Durant aquest període de creixement del centre, es produiria un esdeveniment rellevant, degut a la restauració de l’Autogovern català, ja que el curs 1980-81 el centre passà a dependre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Amb la implantació de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo 1/1990, (LOGSE) de 3 d’octubre, a partir del curs 1996-97, el centre passà a denominar-se Institut d’Educació Secundària Narcís Monturiol, i s’inicià l’extinció gradual de la Formació Professional, per adaptar els estudis a les exigències de la llei vigent. Aquest procés va finalitzar totalment en acabar el curs 2000-2001. En aquell curs, el centre disposava de 67 professors, i una matrícula de 846 alumnes.


L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) s’inicià l’any 1996, quan es matricularen els primers alumnes, de forma simultània, a primer i tercer curs. En finalitzar la primera promoció, el curs 1998-99 s’instauraren els estudis de Batxillerat (modalitats de Ciències de la Naturalesa i la Salut, d’Humanitats i Ciències Socials i de Tecnologia).

Per altra part, també durant aquest període de transició, en el curs 1998-99 es començaren a impartir Cicles Formatius de Grau Mitjà de les especialitats d’Electromecànica de vehicles, d’Equips electrònics de consum i de Perruqueria. Posteriorment, el curs 2000-2001, s’inicià un nou Cicle Formatiu, també de Grau Mitjà: el d’ Equips i instal.lacions electrotècniques i al curs 2003-2004 el d’ Estètica Personal i Decorativa. A partir del curs 2005-2006, s’imparteix el Cicle Formatiu de Grau Superior de Sistemes de Telecomunicació i Informàtics i des del curs 2006-2007, el Curs d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior. Les últimes novetats pel que fa als ensenyaments oferts pel centre són del curs 2012-13 quan comencem a impartir el Curs d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Automoció

A més de la potenciació dels estudis de Cicles Formatius durant aquests darrers anys, cal destacar dos fets que han suposat una acció transformadora important en l’esdevenidor del nostre institut: d’una banda, les obres d’ampliació i renovació del centre que van quedar enllestides durant el curs 2007-2008 i que van comportar una millora notable en la quantitat i qualitat dels espais on dur a terme la nostra tasca docent. De l’altra, l’adjudicació del Pla d’Autonomia de Centre (PAC) atorgat pel Departament d’Ensenyament durant el curs 2005-2006 i renovat fins a l’actualitat. L’acord signat entre l’administració i el nostre centre contemplava una multitud d’objectius i activitats encaminats a una millora general de l’activitat docent: d’entre aquests objectius i activitats, en destacaríem la introducció i potenciació de les TIC ,que han suposat la dotació a la totalitat d’aules de kits informàtics (PC, projector i pantalla, equip de so..) i el propòsit d’obtenir la certificació ISO 9001:2000 en qualitat educativa. Aquest propòsit es materialitzà el 2009 quan el centre fou certificat en l’aplicació del sistema de gestió per processos segons la Norma ISO 9001-2008. Aquest fet no suposa un punt i final sinó una continuïtat i refermament en el compromís d’avançar en el camí de l’excel·lència.

Així doncs, des d’aquell any 1974 en què va arrencar la història de l’actual INS Narcís Monturiol, el centre no ha renunciat mai a la voluntat de créixer i millorar en la seva tasca educativa i social. En els anys que han de venir, i tal i com queda escrit en el PAC, la missió de l’INS Narcís Monturiol ha de ser la d’ ” oferir un servei de qualitat i aconseguir el millor desenvolupament possible, en la seva dimensió individual i també en la seva inserció social, de tots els nostres alumnes, treballant des de l’educació, la cohesió social i el respecte pel medi. Al mateix temps, també volem aconseguir la satisfacció dels professionals que treballen al centre, la confiança i la participació dels pares i la corresponsabilitat amb l’entorn.”