Estudis

El nostre centre és un Institut públic depenent de la Generalitat de Catalunya on impartim els estudis d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Tal i com queda recollit en el nostre Projecte Educatiu, concebem l’educació com un procés global que ha de permetre els alumnes d’adquirir les competències que els permetin adaptar-se i fer front a situacions noves i a treballar en equip per créixer individualment com a persones que han de ser i volen ser útils a la societat.

El treball docent té en compte que l’educació ha de ser, alhora, compensatòria d’aquells que es desenvolupen en un entorn desafavorit i potenciadora al màxim de totes les capacitats dels alumnes.

Els valors democràtics orienten la nostra tasca i s’estimulen entre l’alumnat com a base de convivència.

En el marc de qualsevol dels nivells educatius que oferim (ESO, BATX i CCFF) ens proposem ser capdavanters en la incorporació en la pràctica docent de noves eines educatives per facilitar el procés d’ensenyament-aprenentatge mitjançant l’ús de les TIC a l’aula i l’educació sobre les possibilitats que aquestes ens ofereixen en la nostra formació.També treballem per aconseguir la integració dins del marc escolar del nostre alumnat, i en especial del nouvingut, reforçant els valors generals de convivència, tolerància i respecte a les persones i al medi social i natural. Finalment, pretenem aconseguir l’establiment, consolidació i millora de les relacions amb el món empresarial i amb les diferents administracions, per seguir afavorint la interacció necessària entre les realitats acadèmica i laboral dels nostres alumnes.

Oferta formativa: