CICLES FORMATIUS GS

La Formació Professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l’alumnat la formació necessària per adquirir la competència profesional característiques de cada títol. La Formació Professional s’ordena en Cicles Formatius a través dels quals s’adquireix la competència necessària per executar les tasques pròpies de la professió. La durada dels Cicles Formatius engloba les hores lectives destinades a la formació en el centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total, oscil·la entre 1300 i 2000 hores, la qual cosa implica un o dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals, els quals s’estructuren en crèdits de caràcter teoricopràctic de durada variable i crèdits propis de cada cicle formatiu. A més inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle. El crèdit de formació pràctica en centres de treball (FCT) és matèria obligatòria i avaluable, i es porta a terme en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Educació hi ha establert.

Cicle Formatiu de Grau Superior

  • Automoció

Requisits per a accedir a un CFGS

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.