Missió, Visió i Valors

Missió

L’Institut Joan Brudieu és el centre educatiu públic i aconfessional de referència a l’Alt Pirineu, arrelat i vinculat a l’Alt Urgell, que s’exigeix de proporcionar, amb un projecte educatiu propi, en els nivells d’ensenyament de l’ESO, del BTX i de la FP:

 • una educació de qualitat per tal de preparar l’alumnat per a l’exercici de la ciutadania i per a la participació activa en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable, tot respectant el pluralisme i els drets i llibertats fonamentals;
 • una educació integral i completa en coneixements, destreses i valors; amb una gran flexibilitat per adequar-la a la diversitat d’aptituds, interessos, expectatives i necessitats del jovent; basada en la responsabilitat individual i en el mèrit i esforç personal en un marc d’equitat, d’inclusió educativa i d’interculturalitat.
 • una orientació personal, acadèmica i professional de l’alumnat tot col·laborant amb la comunitat educativa en la satisfacció de les respectives aspiracions de formació

L’Institut Joan Brudieu es proposa de garantir, amb l’esforç compartit de les famílies i del professorat, en un entorn d’aprenentatge ric, motivador i exigent, una educació que abraça els coneixements i les competències bàsiques que són necessaris en la societat actual.

Visió

L’Institut Joan Brudieu vol continuar essent un centre de prestigi i referència a l’Alt Pirineu, que adequa l’oferta formativa a les necessitats de l’entorn, i que continua vetllant per la millora de la cohesió social, donant resposta a la diversitat en un marc d’inclusió educativa.

L’Institut Joan Brudieu vol ser un centre on es treballa per:

 • Cercar estratègies que permetin millorar els resultats acadèmics
 • Incorporar les tecnologies de la informació i els mitjans de comunicació audiovisual a la cultura de treball quotidià
 • Implicar tota la comunitat educativa per tal que participi activament en el centre i en el seu model d’organització
 • Utilitzar la metodologia de la millora contínua per consolidar i millorar el funcionament del centre

Valors

L’educació que s’ofereix a l’Institut Joan Brudieu es basa en els valors següents:

 • Desenvolupament de la personalitat de l’alumnat i de totes les seves capacitats, individuals i socials, intel·lectuals, culturals i emocionals
 • Preparació per a l’exercici de la ciutadania i per a la participació activa en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable, tot respectant el pluralisme i els drets i llibertats fonamentals
 • Coeducació com a base per educar en la igualtat entre nois i noies
 • Inclusió i normalització de l’alumnat en les activitats educatives del centre
 • Participació dels membres de la comunitat educativa en el funcionament i/o gestió del centre
 • Foment del respecte envers un mateix, els companys i companyes i l’entorn, així com també l’adquisició d’hàbits saludables.

Equip Directiu de l’Institut Joan Brudieu – La Seu d’Urgell, juny de 2010

Document