Convocatòria beques i ajuts MEC curs 2020-2021 (Necessitats educatives especials i General)

Els sol·licitants que no tinguin signatura electrònica, i per tant, imprimeixin el model de la sol·licitud en un fitxer pdf el presentaran, amb la seva signatura i la dels demés membres computables de la família, acompanyada de la documentació corresponent, en el centre docent en el que cursin els estudis durant el curs 2020-21, i tenint en compte que les actuals mesures preventives, de protecció i organitzatives del Departament d’Educació, no permeten entrar a les famíles a les escoles; s’ha establert que els sistema de presentació de la sol·licitud haurà de fer-se a través de la cita prèvia, que els pares/mares i/o tutors/es hauran de sol·licitar als centres accedint al següent enllaç:

 

Ajudes per alumnes amb necessitat específica de recolzament educatiu

Al BOE En data 8/08/2020 es va publicar al BOE l’’extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d’Estat de Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les ajudes per alumnes amb necessitat específica de recolzament educatiu per al curs acadèmic 2020-2021. El termini de presentació de sol·licituds per ajuts de NEE finalitza el 30/09/2020.

Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020-2021, per estudiants que cursin ensenyaments postobligatoris

En data 8/08/2020 es va publicar al BOE l’anunci de l’extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d’Estat de Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020-2021, per estudiants que cursin ensenyaments postobligatoris. El termini de presentació de sol·licituds de beques de caràcter GENERAL finalitza l’1/10/2020.