CFGS Direcció de Serveis en Restauració

CFGS DIRECCIÓ DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ

HTE0

(2000 hores

2 cursos acadèmics)

Família Professional HOTELERIA I TURISME

 Competència General

La competència general d’aquest títol consisteix a dirigir i organitzar la producció i el servei d’aliments i begudes en restauració, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 Mòduls Professionals
Control de proveïment  de matèries primeres 99 hores
Processos de servei en bar-cafeteria 198 hores
Processos de servei en restaurant 264 hores
Sumilleria 132 hores
Planificació  de serveis i esdeveniments en restauració 132 hores
Gestió de la qualitat i de la seguretat e higiene alimentària 99 hores
Gastronomia i nutrició 66 hores
Gestió administrativa i comercial en restauració 99 hores
Recursos humans i direcció d’equips en restauració 66 hores
Anglès 132 hores
Segona llengua estrangera: francès 132 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Projecte de direcció de cuina 66 hores
Formació en centres de treball

350 hores

 Camp professional

Aquest professional exerceix l’activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses de restauració del sector públic o privat. En aquest cas, realitza les seves funcions sota la dependència de la direcció o gerència de restaurant, o superior jeràrquic equivalent. També poden desenvolupar l’activitat professional en l’àmbit del comerç de vins i d’altres begudes, ja sigui en la venda directa, la distribució o l’assessoria.

 Principals ocupacions i llocs de treball
Personal director d’aliments i begudes. Personal supervisor de restauració moderna.
Cap de sala. Maître.
Cap de banquets. Personal encarregat de bar-cafeteria.
Sommelier. Cap d’operacions de càtering.
Personal encarregat d’economat i celler. Responsable de compra de begudes.