CFGS Guia, Informació i Assistències Turístiques

CFGS GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES

HTF0

(2000 hores

2 cursos acadèmics)

Família Professional HOTELERIA I TURISME

 Competència General

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar, promocionar i informar sobre destinacions  turístiques de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients en les mateixes, així com en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions turístiques.

 Mòduls Professionals
Estructura del mercat turístic 99 hores
Destinacions turístiques 165 hores
Serveis d’informació turística 132 hores
Protocol i relacions públiques 132 hores
Recursos turístics 165 hores
Processos de guia i assistència turística 165 hores
Disseny de productes turístics 165 hores
Màrqueting turístic 132 hores
Anglès 132 hores
Segona llengua estrangera 132 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Projecte de guia, informació i assistència turístiques 66 hores
Formació en centres de treball 350 hores
 Camp professional

Aquest professional exercirà l’activitat al sector turístic, entès en el seu sentit més ampli, el qual inclou tot tipus d’esdeveniments, terminals de viatgers i empreses de transport, a més de les àrees turístiques tradicionals, com ara destinacions i punts d’informació, entre d’altres.

 Principals ocupacions i llocs de treball
Guia local. Guia acompanyant.
Guia en emplaçaments de béns d’interès cultural. Personal informador turístic.
Cap d’oficines d’informació. Personal promotor turístic.
Personal tècnic d’empresa de consultoria turística. Agent de desenvolupament turístic local.
Personal assistent en mitjans de transport terrestre o marítim. Personal assistent en terminals (estacions, ports i aeroports).
Personal encarregat de facturació en terminals de transport. Personal assistent en fires, congressos i convencions, i de serveis en esdeveniments.