CFGS Direcció de Cuina

CFGS DIRECCIÓ DE CUINA

HTD0

(2000 hores

2 cursos acadèmics)

Família Professional HOTELERIA I TURISME

 Competència General

Dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 Mòduls Professionals
Control de proveïment  de matèries primeres 99 hores
Processos de preelaboració i conservació en cuina 297 hores
Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina 132 hores
Processos d’elaboració culinària 297 hores
Gestió de la producció en cuina 132 hores
Gestió de la qualitat i de la seguretat e higiene alimentària 99 hores
Gastronomia i nutrició 66 hores
Gestió administrativa i comercial en restauració 99 hores
Recursos humans i direcció d’equips en restauració 66 hores
Anglès 132 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Projecte de direcció de cuina 66 hores
Formació en centres de treball 350 hores
 Camp professional

Aquest professional exercirà l’activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, principalment del sector de l’hoteleria i en concret, del subsector de la restauració, i podrà actuar en els petits establiments, en moltes ocasions, com a propietari o propietària i responsable de cuina simultàniament. Encara que la seva activitat professional es desenvolupa habitualment en establiments de caràcter privat, també pot desenvolupar-la en establiments públics, fonamentalment quan es trobi en el sector educatiu, sanitari o de serveis socials. Quan no actuï per compte propi, realitzarà les seves funcions sota la dependència de la direcció de l’establiment, tant si és en un hotel com en un altre tipus d’allotjament o establiment de restauració.

 Principals ocupacions i llocs de treball
Director o directora d’aliments i begudes. Director o directora de cuina.
Cap de producció a la cuina. Cap de cuina.
Segon o segona cap de cuina. Cap de serveis d’àpats (càtering)
Cap de partida. Encarregat o encarregada d’economat i bodega.