Procés selecció 2018 2019 – Professorat TEI

Convocatòria candidatures professorat projecte de mobilitat internacional

TEI

 

Nombre de candidatures: 4 professor/es equip docent TEI

Institució col·laboradora: Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia La Bottega di Geppetto (San Miniato, Italia). http://www.bottegadigeppetto.it/_bdg_/bdg_01chisiamo.html

 

Benvolgudes i benvolguts,

S’obre la convocatòria per enviar sol·licituds de participació, per part del professorat del CFGS Educació Infantil de l’INS Antoni Pous i Argila, al projecte finançat per ERASMUS+:

S’ofereixen 4 places per professorat del CFGS Educació infantil per tal de fer un job shadowing als serveis municipals educatius de la Comune de San Miniato (Itàlia), gestionat  pel Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia La Bottega di Geppetto.

La convocatòria romandrà oberta del dilluns 5 de novembre al divendres 9 de novembre del 2018.

Durant aquests cinc dies, els i les candidates interessades podran enviar la documentació pertinent per formar part del projecte.

Per tal que el professorat es pugui presentar a la convocatòria es requereix que

 

 • El professor/a presenti certes garanties d’estabilitat en el centre (funcionarat o interinitat)
 • El professor/a haurà de respondre la sol·licitud per participar en la convocatòria corresponent.(clicar sobre l’enllaç).
 • Es valorarà:
  • El nivell lingüístic en relació a l’idioma requerit per la convocatòria en qüestió: llengua del país o en darrer cas, de l’anglès  (màxim 5 punts).
   • B1 = 2 punts; B2 = 3 punts; C1 = 4 punts; C2 = 5 punts
  • El nombre d’hores en què el professor/a canditat/a imparteixi classes en el cicle directament relacionat amb la convocatòria (màxim 2 punts).
   • > 50% hores de la seva dedicació lectiva = 1 punt; > 75% hores de la seva dedicació lectiva = 2 punts.
  • Experiència professional: currículim EUROPASS. (màxim 1 punt)
  • Una carta de motivació presentada pel professor/a (màxim 2 punts): descripció sobre què s’espera aconseguir mitjançant la seva participació en el projecte de mobilitat en qüestió; descripció sobre com es pensa incorporar els aprenentatges adquirits durant la mobilitat en l’activitat docent del nostre centre.

Les candidatures seran valorades pel coordinador/a de mobilitat internacional FP, el coodinador/a de FP i el/la cap d’estudis en funció dels barems abans exposats. Per tal de poder ser un candidat a fer mobilitat cal haver tret una puntuació mínima en els següents apartats:

 • Nivell lingüístic: mínim 2 punts
 • Nombre d’hores en el cicle relacionat amb el projecte: mínim 1 punt
 • Experiència professional: no hi ha puntuació mínima.
 • Carta motivació: mínim 1 punt

Les places s’assignaran per ordre de puntuació, depenent de la disponibilitat. Es publicaran els DNI dels candidats/es al tauló d’anuncis i a la pàgina web. Es podran presentar reclamacions a la resolució els 3 dies següents a la seva publicació a través de la següent instància. Un cop s’hagi descarregat, omplert i signat cal fer arribar al coordinador/a de mobilitat internacional FP en persona o escanejant el document omplert i signat i enviant-lo a fpmobilitat@gmail.com. Finalment, es publicarà la llista definitiva dels candidats/es (DNI) al tauló d’anuncis i a la pàgina web, indicant la puntuació baremada. Als candidat/es seleccionat/des se’ls enviarà a més a més un correu electrònic.

Un cop el professorat hagi estat seleccionat, se li lliurarà el document de compromís de participació. L’haurà d’omplir, signar i entregar al coordinador de mobilitat internacional FP en persona o escanejant el document (omplert i signat i enviant-lo a fpmobilitat@gmail.com)..

El professorat comptarà amb suports per part del centre per la seva preparació cultural i lingüística.

 

Atentament,

 

Comissió mobilitat internacional FP

Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu)