Generació Plurilingüe

Durant el curs 2018-2019 el centre va començar el programa Generació Plurilingüe que té com a objectius:

  • Millorar el nivell de competència en llengua estrangera de l’alumnat que participa en el programa.
  • Facilitar estratègies organitzatives als centres per planificar la incorporació progressiva de l’ensenyament de llengües estrangeres curriculars a través de matèries no lingüístiques.
  • Acompanyar i orientar els centres educatius per al desplegament i implementació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.
  • Oferir assessorament metodològic i formació als professors per tal que incorporin en la seva docència estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en projectes (ABP), estratègies d’intercomprensió i pràctiques diversificades per a la gestió del coneixement en diverses llengües.
  • Promoure la col·laboració docent, especialment entre el docent de matèria i l’especialista de llengua estrangera, i per al desenvolupament de projectes transversals des d’una concepció de l’aprenentatge globalitzadora.
  • Proposar als centres recursos complementaris per incrementar les oportunitats d’aprenentatge i ús de les llengües estrangeres.
  • Promoure la interacció entre els centres del programa, amb l’objectiu d’intercanviar experiències docents i bones pràctiques educatives per a la promoció de l’aprenentatge i ús de les llengües estrangeres curriculars.
  • Afavorir la participació i implicació de la comunitat educativa en el projecte plurilingüe del centre.

La durada d’aquest programa és de tres cursos escolars, amb els que es pretén dotar als centres i als professors de les eines i recursos necessaris per poder treballar seguint la metodologia AICLE de forma autònoma.

Durant el segon any del projecte (curs 2019-2020) el centre ha disposat d’un auxiliar de conversa gràcies a la participació del centre en aquest projecte.

Per documentar el projecte els professors implicats elaboren un portafoli en format pàgina web on hi posen tota la informació de les activitats que es realitzen al centre relacionades amb aquest projecte.