Servei d’assessorament

Assessorament

 1.Descripció del Servei d’assessorament


És un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament (requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials).

 Informació servei d’assessorament

 2. Carta de compromís de qualitat dels serveis


Carta de compromís

 3. Preu del Servei


60€ (Centres públics del Departament d’Ensenyament)

Als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament la prestació del Servei està subjecta a l’ingrés de 60€ en concepte de preu públic, tal i com s’estableix a l’ORDRE NS/270/2012, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius depenents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012). L’ordre determina en quines situacions les persones interessades poden demanar exempcions i bonificacions.

4. Oferta de places al Servei d’Assessorament de l’institut Antoni Pous i Argila curs 2020-2021


Família Professional

Places

Serveis Socioculturals i a la comunitat

9

5. Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

6. Calendari

Descripció Data Observacions
Període d’admissió de sol·licituds Pendent de determinar Presencial a la secretaria del centre
Publicació de les llistes provisional d’admesos i places de reserva Pendent de determinar Al taulell i a la pàgina web del centre
Reclamacions a la llista provisional de persones admeses Pendent de determinar
Publicació llista definitiva de persones admeses i places de reserva Pendent de determinar
Lliurament de la documentació Pendent de determinar
  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida

  • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport acompanyat de l’original per a la seva verificació

  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

  • Resguard de pagament del preu establert.

Pagament del Servei Pendent de determinar

La manca de pagament del preu del servei en el termini establert comporta l’exclusió del servei.

Data d’inici de les sessions d’assessorament Pendent de determinar trucada telefònica i/o un correu notificant l’hora assignada.

En el cas que no es pugui assistir a la sessió i no es

comuniqui amb antelació, o la no justificació d’una assistència comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i la pèrdua del reemborsament del preu del servei.

Sessió presentació servei assessorament Pendent de determinar Si hi ha poques places es farà individual
Tutories individuals servei assessorament Pendent de determinar
Lliurament informes d’assessorament i enquestes satisfacció Pendent de determinar

7. Full sol·licitud del servei


Sol·licitud inscripció al Servei d’Assessorament