Projectes PROFESSORAT


El nostre centre està interessat en promocionar la mobilitat internacional del nostre personal. Cerca possibles projectes interessants per la internacionalització i millora de la qualitat de les pràctiques educatives que oferim. S’ofereix la possibilitat de realitzar estades en empreses o centres educatius afins als interessos corresponents.

S’informarà al personal sobre la convocatòria dels diferents projectes mitjançant el correu electrònic, informació a la pàgina web de l’institut i en reunions de departaments i/o d’equips docents. La descripció de les característiques, el procés i els requisits per a la realització de les mobilitats quedaran recollides en les bases de cada convocatòria.

Per tal que el professorat es pugui presentar a la convocatòria es requereix:

 • El professor/a presenti certes garanties d’estabilitat en el centre (funcionarat o interinitat)
 • El professor/a haurà de respondre la sol·licitud per participar en la convocatòria corresponent.(clicar sobre l’enllaç).
 • Es valorarà:
  • El nivell lingüístic en relació a l’idioma requerit per la convocatòria en qüestió: llengua del país o en darrer cas, de l’anglès  (màxim 5 punts).
   • B1 = 2 punts; B2 = 3 punts; C1 = 4 punts; C2 = 5 punts
  • El nombre d’hores en què el professor/a canditat/a imparteixi classes en el cicle directament relacionat amb la convocatòria (màxim 2 punts).
   • > 50% hores de la seva dedicació lectiva = 1 punt; > 75% hores de la seva dedicació lectiva = 2 punts.
  • Experiència professional: currículim EUROPASS. (màxim 1 punt)
  • Disposar de certificat que reconegui necessitats especials de suport: s’afegeix 0,5 punts a la puntuació total.
  • Una carta de motivació presentada pel professor/a (màxim 2 punts): descripció sobre què s’espera aconseguir mitjançant la seva participació en el projecte de mobilitat en qüestió; descripció sobre com es pensa incorporar els aprenentatges adquirits durant la mobilitat en l’activitat docent del nostre centre.

Les candidatures seran valorades pel coordinador/a de mobilitat internacional FP, el coodinador/a de FP i el/la cap d’estudis en funció dels barems abans exposats. Per tal de poder ser un candidat a fer mobilitat cal haver tret una puntuació mínima en els següents apartats:

 • Nivell lingüístic: mínim 2 punts
 • Nombre d’hores en el cicle relacionat amb el projecte: mínim 1 punt
 • Experiència professional: no hi ha puntuació mínima.
 • Carta motivació: mínim 1 punt

Les places s’assignaran per ordre de puntuació, depenent de la disponibilitat. Es publicaran els DNI dels candidats/es al tauló d’anuncis i a la pàgina web. Es podran presentar reclamacions a la resolució els 3 dies següents a la seva publicació a través de la següent instància. Un cop s’hagi descarregat, omplert i signat cal fer arribar al coordinador/a de mobilitat internacional FP en persona o escanejant el document omplert i signat i enviant-lo a fpmobilitat@gmail.com. Finalment, es publicarà la llista definitiva dels candidats/es (DNI) al tauló d’anuncis i a la pàgina web, indicant la puntuació baremada. Als candidat/es seleccionat/des se’ls enviarà a més a més un correu electrònic.

Un cop el professorat hagi estat seleccionat, se li lliurarà el document de compromís de participació. L’haurà d’omplir, signar i entregar al coordinador de mobilitat internacional FP en persona o escanejant el document (omplert i signat i enviant-lo a fpmobilitat@gmail.com)..

El professorat comptarà amb suports per part del centre per la seva preparació cultural i lingüística.