Carta de compromís educatiu

carta-compromiso

La implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills i filles és un element imprescindible per assolir l’èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de l’alumne o alumna. En aquest sentit, la carta de compromís educatiu ha de ser una eina que faciliti la cooperació entre les accions educatives de les famílies i l’acció educativa del centre educatiu.

La carta de compromís educatiu formalitza la coresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant i jove. La carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i les complicitats entre la família i el centre.

 

COMPROMISOS:


Per part del centre
 1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.
 2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
 3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.
 4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre en la reunió que es farà a principi de curs amb el tutor de grup.
 5. Mantenir comunicació regular amb la família al llarg del curs, en la qual el tutor o tutora individual informarà a la família dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, dels resultats de les avaluacions i de l’evolució personal i acadèmica de l’alumne o alumna. Es faran dues entrevistes com a mínim durant el curs.
 6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
 7. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne o alumna al centre ,i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal: A primera hora del matí i de la tarda el centre trucarà a les famílies dels alumnes que no han vingut al centre per informar-se del motiu de l’absència.
 8. Atendre en un termini raonable, aproximadament una setmana, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. Tot dependrà de la gravetat del cas.
 9. Se signarà i es revisarà conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos a 1r d’ ESO.
Per part de la família
 1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i de l’equip directiu.
 2. Respectar a tot el personal que treballa en el centre : personal de consergeria, secretaria i neteja.
 3. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
 4. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
 5. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat. Controlar l’agenda escolar com a eina de comunicació entre el centre i la família i com a eina on s’hi anoten els deures i els treballs que s’han de fer o bé fer el seguiment dels deures per Internet.
 6. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.
 7. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
 8. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
 9. Atendre en un termini raonable, aproximadament una setmana, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
 11. La família es compromet a complir els acords presos per a la millora de l’actitud del seu fill/a i el tutor farà un seguiment del seu compliment.
 12. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
 13. Se signarà i es revisarà conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos a 1r d’ESO.
 14. La família pot aportar propostes i suggeriments a través de l’ AMPA, el tutor o equip directiu. I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.