La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa. L’objectiu bàsic és aprendre treballant, treballar aprenent. Entre molts dels seus beneficis es pretén millorar les competències professionals de l’alumnat afavorint la seva incorporació al món laboral. La relació amb l’empresa serà com a becari/a, és a dir, es rebrà una aportació econòmica.

L’alumnat haurà de complir una sèrie de tràmits anteriors a l’inici de l’estada, durant l’estada a l’empresa i en finalitzar aquesta. L’acceptació de la beca implica el coneixement de les condicions de la convocatòria, així com dels drets i obligacions de l’alumnat. El seguiment de l’alumne/a el realitzarà un/a tutor/a adscrit pel centre amb col·laboració amb un membre de l’entitat acollidora. Al finalitzar l’estada de pràctiques l’alumne redactarà una memòria i farà una presentació oral davant un tribunal gestionat des del centre.