Projecte de Convivència

El Projecte de convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre escolar desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de nivells diferents (valors i actituds, resolució de conflictes i marc organitzatiu) i adreçades a l’aula, al centre o a l’entorn, amb el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes i de crear una atmosfera de treball i de convivència segura i saludable. El Projecte de convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic i social de tot l’alumnat.

Podeu consultar el projecte de convivència del nostre centre al següent enllaç:

Projecte Convivència