Normes d’Organització i Funcionament del Centre

Les NOFC han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC (Projecte Educatiu de Centre) i en la PGC (Programació General Anual).

Correspon al centre educatiu determinar l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb els objectius i criteris del projecte educatiu de centre. L’organització no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i, en últim terme, assolir l’èxit educatiu. Els centres educatius han d’elaborar les normes d’organització i funcionament (NOFC), d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.

Les NOFC han de contenir elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre, els mecanismes pedagògics, procediments interns, aspectes relacionats amb la convivència…

Podeu consultar les NOFC del nostre centre al següent enllaç: