Consell Escolar

Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre educatiu, per mitjà dels representants escollits en les eleccions, formen part del consell escolar del centre.

Què és el consell escolar?

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Cada quan es convoquen eleccions?

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director del centre públic.

Les vacants del consell escolar s’ocupen segons els resultats de les eleccions. Si un membre deixa el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la propera renovació del consell escolar.

Com podeu participar en les eleccions del consell escolar?

En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents:

 • Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
 • Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.

Per què és important que les famílies participeu en el consell escolar?

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la seva veu i representació. Així feu arribar les seves opinions i aportacions.

Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar?

Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.

La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.

Per representar de manera eficaç totes les famílies del centre, s’han de recollir les seves propostes i opinions i portar-les al consell escolar. D’altra banda, també cal que els representats informin de tots els assumptes que es tracten en el consell escolar.

Què hem de saber o fer les famílies abans de les votacions?

 • Consultar el calendari del procés electoral del vostre centre educatiu.
 • Consultar el cens electoral provisional publicat per la direcció del centre.
 • Presentar les reclamacions al cens en cas de no ser-hi.
 • Consultar la persona que representa l’AMPA en el consell escolar.
 • Presentar-nos com a candidats a formar part del consell escolar.
 • Conèixer si hem estat designats membres de la mesa electoral.
 • Consultar el cens definitiu.
 • Consultar les candidatures presentades.
 • Votar.

Qui forma part del consell escolar a la nostra escola?

El consell escolar està format actualment per 17 membres: 6 mestres, 6 pares o mares d’alumnes (un membre d’aquest sector representa a l’AMPA), 1 representant de l’Ajuntament, 1 representant del personal administratiu i de serveis (PAS) i els 3 membres de l’equip directiu.

El consell escolar es reuneix, com a mínim, una vegada cada trimestre i sempre que circumstàncies especials ho requereixin.

Les persones que formen el Consell Escolar són:

President

David Manzanares García

Cap d’Estudis

Clara Riera Ginjaume

Secretària

Mª Carmen Martínez Martínez

Representants del Claustre:

Carme Torcal Puig

Montserrat Bonet Pujadas

Vanessa Reboreda Jiménez

Meritxell Sánchez Bielsa

Lluïsa Suárez Rodríguez

Clara Bachiller Sánchez

Representants dels pares:

Montserrat Sánchez Valera

Irene Egea Llamas

Míriam García Puigdollers

Francisca Morcillo Vélez

Sílvia Fullola Alonso

Jennifer Sánchez Poveda (Representant de l’AMPA)

Representant de l’Ajuntament:

José Antonio Montero Domínguez

Representants PAS:

Montserrat Reyes Llamas