Projecte Educatiu

 

El projecte educatiu recull la identitat del centre, n’explica els objectius, n’orienta l’activitat i li’n dona sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i, més en general, el màxim aprofitament educatiu.

portada PEC
DESCARREGA

Es objectius generals són:

Escola Catalana

 • Donar conèixer i fer participar els / les alumnes i a la comunitat educativa, la realitat sociocultural, amb l’objectiu de que sentin com a pròpia la cultura catalana.
 • Potenciar les particularitats que conformen la cultura catalana,  portant a terme el coneixement i la celebració de les festes i tradicions culturals pròpies del país, així com tots els elements que caracteritzen la nostra cultura.
 • Considerar el català com a llengua de l’escola, i per tant, la llengua en què es realitza l’aprenentatge de la lectura i escriptura i en que s’imparteixen totes les matèries, llevat de la llengua castellana i l’anglès.
 • Afavorir, posant-hi els mitjans adequats, que la llengua catalana sigui el de vehícle de relació entre tots els membres de la comunitat educativa.
 • Garantir el coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials (català i castellà) al acabar l’educació primaria.

Escola Activa

 • Consensuar i aplicar una línia metodològica coherent, portada a terme amb criteris homogenis d’actuació entre els diferents cicles.
 • Fomentar el gust pel saber i per la lectura, tot afavorint una actitud d’observació constant i de recerca, una actitud oberta i de col·laboració amb l’entorn.
 • Cultivar l’activitat i la iniciativa per l’adquisició de coneixements i la sistematització científica, potenciant la connexió entre teoria i pràctica, entre treball i estudi.
 • Afavorir la utilització de diferents fons d’informació per conèixer la realitat, i la utilització de diferents materials didàctics i de consulta: bibliografia diversa, dossiers, premsa, materials audiovisuals, materials amb suport informàtic…
 • Valorar l’esforç individual de cada alumne i el treball en equip, admetent la diversitat de ritmes evolutius, de capacitats individuals, de diferències psíquiques, sent alhora exigents amb el seu treball, en l’afany de superació i en l’autoestima.

Escola Plural i Valors Democràtics

 • Treballar per fer ciutadans actius i participatius i que tinguin consciència de pertànyer a una col·lectivitat.
 • Assignar continguts i activitats referents a valors democràtics dins les àrees curriculars com a eixos transversals, i també en les àrees de Coneixement del Medi Social i Natural i educació per a la Ciutadania.
 • Treballar per aconseguir el respecte a totes les creences, dins del marcs dels drets humans.
 • Treballar per que les pautes i orientacions que es donin a l’alumnat sorgeixin d’un consens i acord entre tot el claustre.
 • Introduir nous continguts d’educació social: educació viària, educació per a la salut i educació ambiental.
 • Implicar a les famílies per tal que ajudin els seus fills i filles en el procés de l’adquisició de valors des de la pròpia vida i el diàleg.

Escola democràtica

  • Treballar perquè tots els sectors de la comunitat educativa participin, des del seu àmbit, en la consecució dels objectius que s’expliciten en aquest projecte
  • Potenciar mecanismes de participació diversos, de discussió, de diàleg i de consens per gestionar centre.
  • Desenvolupar l’esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió.

Coeducació

 • Treballar activament per eliminar les discriminacions per raó de sexe.
 • Treballar per a la superació de mites, tabús i diferenciacions de rols entre home i dona.
 • Aconseguir la plena integració social de totes les persones, potenciant la igualtat real de drets i deures d’ambdós sexes.

Integració i diversitat

 • Respectar la diversitat dels ritmes evolutius, de capacitat intel·lectuals, de diferències físiques, culturals i socials.
 • Adequar el currículum a les necessitats educatives de l’alumnat.
 • Treballar conjuntament amb diferents professionals i programes educatius diversos perquè aportin coneixements i recursos a l’escola.