Projecte Educatiu del Centre

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments.

En els centres públics, el PEC l’elabora el claustre, a iniciativa del director. Els centres públics han de disposar de projecte educatiu, d’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Es pot consultar al web de cada centre educatiu.

Per poder consultar-lo, cliqueu al següent enllaç:

Projecte Educatiu de Centre