Història

A l’Arxiu Municipal disposen d’alguns expedients sobre diverses fases de construcció de l’escola Sant Sadurní. Destaquem les dades més rellevants a fi i efecte d’esbrinar la data d’inici de les primeres aules que van existir on avui hi ha la nostra escola.

Antiga Escola *

Des de la primera meitat del segle XX funcionava l’escola de nens i l’escola de nenes a la plaça de la Constitució, actual plaça Joaquim Mir.

A causa de l’augment de la població i l’elevat nombre d’alumnes, l’ajuntament acorda en sessió plenària fer oficial la petició de noves escoles (16 de desembre de 1959).

El 17 d’agost de 1960 s’aprova el conveni amb la comtessa d’Alba de Liste per a l’adquisició de terrenys (situats a l’antic camp de futbol).

Camp futbol antic*

El Pla de construccions escolars de de 1961 del Ministerio de Educación Nacional inclou la creació de dues escoles més a Montornès (cal entendre “escola” com a aula).

Hi ha constància que l’abril de 1963 ja s’estaven fent les obres per construir aquestes dues aules.

El 27 de maig de 1964 s’aproven la primera i darrera certificació de l’obra executada.

El BOE de 17 de setembre de 1964 publica la creació de les escoles mitjançant ordre ministerial de 29 d’agost anterior.

“Una unidad de ninos y una de niñas en el casco del Ayuntamiento de Montornès del Vallès, que con la unidad de niños y unidad de niñas existentes, constituiran Agrupación Mixta <San Saturnino> con Dirección con curso y cuatro unidades (dos de ninos y dos de niñas).”

L’inspector de la zona, en una acta de funcionament de 13 d’octubre de 1964, informa que tot està a punt i sol·licita el nomenament de mestres.

Del 13 d’octubre de 1964 és una nota dels mestres que impartien classe a la plaça Joaquim Mir, en que sol·liciten la compra de bancs addicionals perquè puguin seure els 90 nens i les 85 nenes que val al centre, atenent que la capacitat màxima és de 72 seients per a cada grup. La situació de saturació era desesperada.

El 15 de febrer de 1965 arriba una llista de mobiliari que els anirà arribant de part del Ministerio.

El 23 de febrer de 1965 es convoca una reunió per realitzar la recepció provisional de les obres de les dues aules noves.

Durant el mes d’abril de 1965 es rep el material. Les taules dels professors, armaris i pissarres es reben el dia 2 mentre que els pupitres arriben a finals de mes per culpa de que els primers que van arribar eren defectuosos.

El 15 de maig de 1965, una carta dels mestres nous a l’Ajuntament evidencia que ja estan funcionant les dues noves aules i que ho fan amb els alumnes (nens i nenes) més petits. Els mestres, el senyor Conesa i la senyora Fenollosa, reclamen al consistori la construcció urgent d’una tanca pel perímetre de l’escola per prevenir accidents.

Per tant podríem afirmar que l’inici de les classes en l’enclavament on avui es troba l’escola Sant Sadurní, va ser entre finals d’abril i principis de maig de 1965.

A partir d’aquí hi ha dues llargues fases més d’ampliació d’aules, realització de vivendes per a mestres, pati, porxo… que acaben amb la construcció de l’edifici bàsic que coneixem avui. A l’Arxiu es conserven els plànols. Una fase acaba el 1966 i l’altra l’any 1969.

No sabem la data exacte de la inauguració oficial del nou centre escolar però sabem que el 28 de maig de 1969 el Ple aprova per via d’urgència urbanitzar el carrer Balmes i la Plaça Generalísimo “ ante la inminencia de la inauguración del grupo escolar San Saturnino”.

 

* Les dues imatges són extretes de la web de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.