TRETS D’IDENTITAT

L’Escola Montbui es defineix com una escola pública, oberta a tothom i catalana. Ens identifiquem amb aquest país i amb la seva cultura i, per tant, utilitzem el català com a llengua d’ús i de comunicació. Sense oblidar l’aprenentatge de totes les llengües curriculars.

Així mateix, ens manifestem una escola inclusiva, que afavoreix la plena integració dels alumnes amb necessitats educatives especials, respectant les particularitats de cadascú.  Democràtica, que fomenta la llibertat d’expressió, la participació dels alumnes en la vida del centre i que accentua els aspectes de cooperació en lloc de competitivitat; arrelada al poble i que fomenta la participació de tota la comunitat educativa.

Som una escola activa,  que segueix una metodologia on els infants participen en els seus aprenentatges, usant mètodes i recursos adaptats a cada edat i circumstància, que s’ajuda de recursos i programes tecnològics en tots els àmbits.