Salut a l’escola

PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT EN CONTEXT COVID-19

L’Ajuntament de El Prat de Llobregat disposa d’un servei local adreçat a tota la comunitat dels centres d’educació infantil i primària i instituts d’educació secundària.

 • Desenvolupa programes sobre:
  – Prevenció de la càries dental.
  – Prevenció i seguiment dels accidents escolars.
  – Control i seguiment de les malalties infectocontagioses.
  – Vacunació infantil en cursos determinats.
 • Assessorament
  – Als centres docents respecte a la qualitat dietètica dels menús del servei de menjador.
  – Al professorat sobre altres temes relacionats amb la salut.
  – Xerrades i cursos d’educació sanitària per a les famílies.

 

PARÀSITS

Si es detecten paràsits (polls) es lliurarà una circular informativa sobre el tractament adient a seguir. En casos reincidents, s’aconsella que l’alumne resti a casa fins que s’hagi solucionat el problema.

SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS I ABSÈNCIES PER MALALTIA

Sempre que sigui previsible, cal que en cas que els vostres fills/es hagin de deixar de venir a l’escola per malaltia o altres motius, ens ho feu saber.

És especialment important que comuniqueu a l’escola si el vostre fill o filla pateix una malaltia infecto-contagiosa, o bé té paràsits, i que no el porteu a l’escola si no té l’alta mèdica i ha desaparegut qualsevol risc de contagi. Caldrà presentar l’informe mèdic d’aquelles malalties que, per la seva simptomatologia, impedeixen seguir l’activitat lectiva ordinària. Caldrà justificar per escrit les faltes d’assistència. Els nens i nenes de 3r a 6è portaran la justificació a l’agenda.

Per norma general NO S’ADMINISTRARAN MEDICAMENTS ALS ALUMNES.

En els casos que sigui imprescindible aquesta medicació cal que s’aporti:

 • Un informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament i on quedi clarament explicat que es imprescindible l’administració del medicament en l’horari lectiu.
 • Una autorització (l’escola disposa d’un model) del pare, mare o tutor/a on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.

L’escola disposa d’un registre dels alumnes amb malalties cròniques on hi ha una fitxa amb les actuacions a fer en cas de situació crítica. Si un pare, mare o tutor/a notifica que el seu fill/a es troba en aquesta situació cal que s’adreci a la Direcció per emplenar la fitxa corresponent.

El personal del centre només podrà administrar una medicació quan això podria fer-ho el pare, mare o tutor legal, sense una formació especial. En cas contrari, si la medicació ha de ser administrada per personal amb una formació determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el Centre d’Assistència Primària més proper.