Projecte educatiu

El PEC és el document on s’expliquen la identitat del centre i els seus objectius. També serveix per orientar l’activitat educativa del centre i ha d’impulsar la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l’entorn. El document és una formulació d’intencionalitats educatives.

Entre altres qüestions, el PEC ha d’incloure els criteris, prioritats i plantejaments educatius i metodològics, és a dir, què i de quina manera s’ensenyarà als alumnes. També ha d’explicar com s’avaluarà el progrés de l’alumnat del nostre centre.

El PEC s’elabora tenint en compte les característiques socials i culturals de l’entorn on és situat el centre i les necessitats educatives dels alumnes. L’aprova el Consell Escolar.

Al capdavall, el PEC de l’escola Charles Darwin esdevé la imatge del centre que incorpora a totes les persones que hi treballem i alhora el projecta a l’exterior adaptant-se a la realitat canviant del propi centre i del nostre entorn més proper.

El PEC és, doncs un document viu i inacabat que adment rectificacions i canvis a càrrec de l’Equip Docent a la vista de la seva evolució i continua avaluació.

El punt de partida és, sempre, que tots som corresponsables en l’educació dels alumnes, tot aprenent els uns dels altres.

PROJECTE EDUCATIU 2021