L’escola

Ens definim com a escola oberta, cohesionada i inclusiva, on tothom pot desenvolupar les seves capacitats, associades a les seves condicions personals.

La nostra línia pedagògica té com a objectiu formar alumnes competents mitjançant el desenvolupament de metodologies com: aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en projectes, AICLE i aprenentatge globalitzat.

Prioritzem l’ús de les TAC i els recursos digitals per afavorir la connexió transversal entre el que s’aprèn a l’escola i

l’entorn real.

Com a escola plurilingüe amb dimensió europea, treballem per tal que l’alumnat adquireixi una bona competència

lingüística i comunicativa d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües i valori l’enriquiment

que suposa el fet de poder-se comunicar en altres llengües.

 

 

Projectes, serveis i altres informacions:

Llengua estrangera: centre GEP de 3r any (generació plurilingüe). Inici de la llengua anglesa a P4 (

metodologia AICLE i ABP en Think Maths, Art i Science) al llarg de la primària.

Competència digital: desplegament transversal de les competències digitals mitjançant la integració de les tecnologies a l’aula (tauletes i Google Classroom).

– Robòtica i programació:  (Beebot, Scratch, Lego i Code)

Inclusió: docència compartida en espais d’aprenentatge cooperatiu. Recurs SIEI.

– Metodologia: Xarxa de Competències Bàsiques, aprenentatge per projectes a l’àrea de medi i Projecte transversal d’escola. Tallers intercicle. Parelles lectores.

– Grups Interactius: racons a Ed Infantil i matemàtiques manipulatives  a CI.

– Escola Verda adherida a la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya (XESC).

– Activitats i sortides culturals i ambientals que fomentin el coneixement del nostre territori. Colònies a P-5, 2n, 4t i 6è.

– Música a l’entrada i a la sortida de l’escola.

– Projecte SORELL de reutilització de llibres, de 3r a 6è.

–  Pla educatiu d’entorn i pati obert.

– AMPA: servei d’acollida de 7:30 a 9 h del matí; espai de menjador amb programa d’activitats: hort, esports, aula d’estudi, tallers artístics; ampli ventall d’activitats extraescolars i participació amb els gegantons de l’escola a les celebracions locals.

– Comissions mixtes de treball: festes d’escola, biblioteca i TAC.

– Comunicació amb les famílies mitjançant app mòbil.