Erasmus+

INICI DEL PROJECTE Erasmus+KA101

El Projecte “Escenaris d’Aprenentatge Actius: connectem les metodologies de l’aula amb la vida real”, parteix d’una anàlisi de necessitats de centre escolar en relació a la qualitat i l’excel·lència educativa i els mètodes de treball que contribueixen a aconseguir l’èxit educatiu de la diversitat de l’alumnat. El vincle entre les noves metodologies d’aprenentatge i la connexió amb la vida real, fan que aprendre de forma significativa, es converteixi en una font molt potent de construcció del coneixement per a tot tipus d’alumnes.

Per donar continuïtat a aquesta línia de centre, es pretén donar resposta a les necessitats de formació de professorat perquè reverteixi en l’alumnat i perquè ampliïn la xarxa de contactes internacionals.

Els tres objectius de el projecte estan encaminats a desenvolupar i consolidar la metodologia constructivista desplegant en els tres agents principals: alumnat, professorat i institució.

  1. En l’aprenentatge significatiu per projectes, els docents creen un entorn d’instrucció en què els ALUMNES entenen la informació que se’ls està mostrant i així seran conduïts a la transferència en la seva màxima expressió. La institució escolar es veurà beneficiada d’nodrir-se de potents fonts de coneixement i podrà projectar-se en una dimensió europea de prestigi i qualitat.
  2. El perfil dels DOCENTS participants part d’un procés transparent i objectiu de selecció. Aquests compleixen amb una sèrie de requisits que s’han baremat i puntuat.
  3. Les activitats previstes pretenen oferir-nos una sèrie d’experiències professionals i vitals de gran valor. Aprendre de diferents sistemes d’educació europeus podrà fer que s’incorpori a la INSTITUCIÓ les fórmules de més èxit per assolir l’excel·lència educativa.

 

La formació proporcionarà la base sòlida de coneixement i ajudarà a reforçar i ampliar els propis aprenentatges. Aquests seran transferits a l’alumnat en el terreny pràctic de les unitats de programació que es desenvolupin.

Els períodes d’observació interpel·laran amb una varietat de bons models a implementar. Els docents, a través del debat, analitzaran aquells aspectes pedagògics, metodològics i didàctics que puguin ser considerats com a bones pràctiques per tal d’implementar els que resultin viables i compatibles d’acord amb la legislació vigent en matèria d’educació al nostre país.

 

El resultat esperat serà la creació d’un model d’unitat de programació propi de centre. S’avaluarà en relació a el grau d’impacte que generi en els propis participants, en l’organització, al municipi i comarca, i en relació a la qualitat i abast de les activitats de difusió que es plantegen. El projecte ajudarà a mantenir la internacionalització de centre i aportarà un distintiu d’institució referent i model amb la transformació que es experimenti.

Es prioritzarà la comunicació mitjançant la creació d’un Grup E-Twinning de docents europeus i es difondrà mitjançant els canals digitals web i xarxes socials.

 

Els beneficis de les accions empreses pels participants, multiplicaran la xarxa d’impacte. Així, els beneficis que s’esperen a llarg termini passen per la consolidació d’un projecte sòlid i sostenible en el temps, arrelat i alineat amb el Projecte Educatiu de centre i estretament lligat a la consecució de la Programació General Anual. S’ Incorporaran en els documents institucionals les bones pràctiques que s’hagin valorat com a positives i portadores de l’èxit educatiu.