Aprenentatge cooperatiu

L’Aprenentatge Cooperatiu és un terme genèric usat per referir-se a un grup de procediments d’ensenyament que parteixen de l’organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge.

Dos autors de referència, els germans David i Roger Jonhson, ambdós psicòlegs socials, ho han definit com aquella situació d’aprenentatge en la qual els objectius dels participants estan estretament vinculats, de tal manera que cadascun d’ells “només pot assolir els seus objectius si i només si els demés aconsegueixen assolir els seus”.

En què es fonamenta?

 • En valorar el potencial educatiu de les relacions interpersonals existents en qualsevol grup.
 • En considerar els valors de socialització i integració com eficaçment educatius.
 • En l’aprenentatge per desequilibració.
 • En la teoria del conflicte sociocognitiu.
 • En l’increment del rendiment acadèmic.

En què es distingeix del treball en grup clàssic?

 • En la composició dels petits grups.
 • En l’organització de la tasca i de les activitats.
 • En la distribució de la tasca.
 • En la implicació de tots els participants.
 • En el grau de control mutu i en les exigències mútues.

Funcions bàsiques pera la cooperació en l’aprenentatge per part dels alumnes treballant en un petit grup cooperatiu

 • Posar-se d’acord sobre el que cal realitzar.
 • Decidir com es fa i què ha de fer cadascú.
 • Realitzar els corresponents treballs o proves individuals.
 • Discutir els trets d’allò que realitza o ha realitzat cadascú, en funció de criteris preestablerts, ja sigui pel professor o pel propi grup.
 • Considerar com es complementa el treball; escollir, d’entre les proves o treballs individuals realitzats, aquell que s’adopta en comú, o bé executar individualment cadascuna de les parts d’un tot col·lectiu.
 • Valoració en grup dels resultats, en funció dels criteris establerts amb anterioritat.

Situacions indicades pel treball cooperatiu
Entre altres situacions, aquelles que requereixin:

 • A la composició dels petits grups.
 • A la organització de la tasca i de les activitats.
 • A la distribució de la tasca.
 • A la implicació de tots els participants.
 • En el grau de control mutu i en las exigències mútues.

Avantatges de l’aprenentatge cooperatiu

Tant les evidències de la pràctica com la validació dels estudis que s’han fet, ens informen que l’aprenentatge cooperatiu és una metodologia que aporta una millora significativa de l’aprenentatge de tots els alumnes que s’impliquen en ell, en termes de:
 • Motivació per la tasca
 • Actituds d’implicació i d’iniciativa
 • Grau de comprensió del que es fa i del perquè es fa
 • Volum de treball realitzat
 • Qualitat del mateix
 • Grau de domini de procediments i conceptes
 • Relació social en l’aprenentatge