Consell Escolar

 

El Consell Escolar de Centre és un òrgan de govern col·legiat on es troba representat tota la comunitat educativa. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper important en el funcionament del centre.

Competències del CEC formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i  aprovar el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del Claustre en relació amb la planificació i l’organització docent.

 1. Elaborar informes, a petició de l’administració competent, sobre el funcionament  del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat.
 2. Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar per a que es realitzi segons marca la llei.
 3. Aprovar el Reglament de Règim Intern del centre.
 4. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s’atenguin a la llei vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes.
 5. Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
 6. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3.
 7. Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals,  amb altres centres, entitats i organismes.
 8. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, la evolució del rendiment  escolar i els resultats de l’avaluació del centre que faci l’administració educativa.
 9. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta Llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip  directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de  dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
 10. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre la igualtat  entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida  personal, familiar i social.
 11. Qualsevol altra que li sigui atorgada per l’administració educativa.
 12. L’establiment del nombre total de representants de cada sector en el consell  escolar, tot respectant els criteris generals.
 13. Elecció dels representants, un d’entre els quals haurà de ser del sector dels pares i mares, per a la nova comissió de selecció de director.
 14. Els consells escolars de centre podran establir convenis de col·laboració amb associacions culturals o entitats sense ànim de lucre per al desplegament d’activitats extraescolars i complementàries, en virtut d’allò que disposin les Administracions  educatives.

Composició del CEC

El consell escolar dels centres docents públics està format per:

– El director/a (que n’és el president/a).
– El/la cap d’estudis.
– El/la secretari/ària (amb veu i sense vot).

– Un/una representant de l’Ajuntament.
– Un/una representant del PAS (personal d’administració i serveis).
– Un/una representant de l’AMPA.
– Un nombre determinat de mestres o professors elegits pel claustre.
– Un nombre determinat de pares o mares d’alumnes i de l’alumnat.

 

Vanessa Rubio Carrasco Directora/Presidenta CEC Permanent, Econòmica,Convivència,  Reutilització de llibres i Menjador
Magdalena García Cortada Cap d’estudis Permanent, Convivència, Reutilització de llibres i Menjador
Jose Luis Cuenca Peralta Secretària Permanent, Econòmica,Convivència,  Reutilització de llibres i Menjador
Cristina Company Tort Representant Ajuntament Econòmica
Ana Belén Arroyo Márquez Representant mestres Econòmica
Guadalupe Blanco Moreno          ”               “ Reutilització de llibres
Ana Martínez Santos          ”              “ Menjador
Susana Pérez Ordóñez          ”               “ Menjador
Cristina Valero Brun          ”               “ Convivència i Menjador
Sílvia Cavero Prunera          ”               “ Permanent i Convivència
Laia Llauradó Sanclemente Representant famílies Econòmica
Mónica Carreño Porcel          ”               “ Convivència i Reutilització
Ivana Duque Oliva          ”               “ Reutilització de llibres
Gema González de Blas          ”               “ Convivència
Jose Luis Auñón          ”               “ Permanent i Menjador
Noemí Contreras Balada          ”               “ Menjador
Olympia García Fibla Representant AMPA Convivència i Reutilització de llibres
Lourdes Sevilla Olmos Representant PAS

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>