PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

 

La preinscripció s’ha de realitzar preferentment per via telemàtica.

Per poder veure l’oferta inicial de places del nostre centre, CLIQUEU AQUÍ.

En casos excepcionals (per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica) es podrà fer presencialment, amb l’enllaç de cita prèvia, o per telèfon.

DADES DE CONTACTE I ENLLAÇOS

Email:            preinscripciololaanglada@gmail.com

Codi de l’escola: 08053601

Telèfon:         697 995 098    (de 9h a 13h)

Cita prèvia:   Enllac a l’aplicatiu

Sol·licitud:     Enllaç al document PDF

Sol·licitud:     Enllaç a la sol·licitud de suport informàtic  (Pendent)

DATES I HORARI DE PREINSCRIPCIÓ
FASE DATA HORA
Telemàtica des del 13 al 22 de maig (24 hores)
Presencial des del 19 al 22 de maig (de 9.00 a 13.00h)
PROCEDIMENT TELEMÀTIC
 • Tot el procés es fa per internet, correu electrònic o telèfon.
 • No cal presentar la documentació en paper al centre.
 • S’ha d’enviar el resguard de la sol·licitud si es fa amb suport informàtic (o la sol·licitud si es fa amb el PDF) i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció
PROCEDIMENT PRESENCIAL
 • Només es pot anar al centre amb cita prèvia.
 • El temps ha de ser el mínim possible (passats 15 minuts es dona una nova cita prèvia)
 • La sol·licitud s’ha de portar emplenada des de casa
 • Cal portar els originals i les fotocòpies de tota la documentació necessària al centre
 • Les mesures organitzatives i de prevenció establertes són d’obligat compliment per a tothom
MESURES ORGANITZATIVES I DE PREVENCIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL
 • Hi haurà 3 persones d’atenció al centre (és el màxim permès)
 • Ha de venir el menor nombre de persones possible (preferiblement una sola persona)
 • S’ha de venir puntual a l’hora que s’ha sol·licitat la cita prèvia
 • És obligatori l’ús de mascaretes (si no en porteu, us en donarem una)
 • L’accés al centre es limitarà als espais necessaris (no es podran fer visites guiades)
 • No es pot compartir cap material d’oficina (us haureu de portar un bolígraf)
 • S’han de respectar totes les normes de prevenció: circulació pels espais, distància de 2 metres i qualsevol mesura de seguretat en general respecte la covid-19
DOCUMENTACIÓ
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA (IDENTIFICATIVA)
 • Llibre de família (totes les pàgines escrites)
 • DNI de la persona sol·licitant
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, el certificat o volant municipal de convivència
 • DNI de l’alumne o alumna en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI
 • TSI (targeta sanitària individual)
 • Carnet de vacunacions
 • Una foto en format digital
DOCUMENTACIÓ OPCIONAL (ACREDITATIVA)
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/aris de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania RGC
 • Quan s’al·lega el lloc de treball, a efectes de proximitat, cal presentar còpia del contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa
 • Certificat de discapacitat de la persona que al·lega
 • Família nombrosa o família monoparental
 • En el supòsit de canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere, caldrà presentar la documentació acreditativa de la circumstància

Si es té cap dubte sobre la veracitat de la documentació presentada o si falta algun document, el centre pot requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades

Calendari de la preinscripció 2020-21

Fases de la preinscripció Dates
Presentació de sol·licituds amb suport informàtic​ Del 13 al 22 de maig
Presentació de sol·licituds amb cita prèvia​ Del 19 al 22 de maig
Presentació de documentació Fins al 25 de maig
Publicació de les llistes amb el barem provisional 29 de maig
Presentació de reclamacions al barem provisional Del 2 al 5 de juny
Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds) 8 de juny fins a les 15.00 h
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 9 de juny
Sorteig 9 de juny
Publicació de llistes ordenades definitives 11 de juny
Ampliació de peticions –per aquells que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició original- (famílies) Del 26 al 29 de juny
Publicació de l’oferta final 6 de juliol
Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera 7 de juliol
Matrícula Del 13 al 17 de juliol
Finalització de la matrícula Del 20 al 27 de juliol
Gestió de la llista d’espera Des de la finalització fins al 8 de setembre

L’alumnat que no formalitzi la matrícula en aquest període es considera que renuncia a la plaça adjudicada

  BAREM

Criteris generals d’admissió d’alumnat

 – Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre o de pares o tutors legals que hi treballin. Quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.

– Proximitat del domicili de l’alumne o alumna al centre o, si s’escau, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de l’alumne o alumna quan sigui major d’edat: Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.

– Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora, o de l’alumne o alumna quan sigui major d’edat, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne o alumna, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.

– Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

– Discapacitat en l’alumne o alumna, pare, mare o germans: Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteri complementari d’admissió d’alumnat

– Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Criteris específics de prioritat

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits. En l’ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment.