Projecte de Reutilització de llibres de text

PROGRAMA COOPERATIU PER AL FOMENT DE LA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI

PROJECTE DEL CEIP MARIA MONTESSORI DE RUBÍ

INTRODUCCIÓ

El Projecte de reutilització de llibres neix arran de l’entesa de l’AMPA , del claustre de professors i del consell escolar per dur a terme un projecte que esdevé necessari per tal de complementar valors que es treballen a l’escola com ara la solidaritat, el respecte als béns comuns, el consum responsable, el sosteniment mediambiental i l’estalvi, tant pel que fa a la despesa familiar com pel que fa a la despesa ecològica.

Durant el curs 2007/2008 es va dur a  terme la fase d’estudi i d’aprovació del projecte entre els interlocutors esmentats anterioment, la d’informació a la resta de comunitat educativa que són les famílies i la de divulgació als nens i nenes amb l’ajut dels professors.

Un cop avaluades les tres fases, estem convençuts de la viabilitat del projecte i esperem comptar amb la col·laboració de bona part de les famílies implicades.

OBJECTIUS

2.1 Generals

 • L’article 1 de la LLei orgànica 8/1989, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, estableix que tothom té dret a una educació bàsica que permeti el desenvolupament de la personalitat i la realització d’una activitat útil a la societat. D’acord amb aquest article, volem contribuir a què els nostres alumnes tinguin les mateixes possibilitats i facilitats d’aprenentatge i que no se sentin discriminats per aspectes materials.

 • Aplicar el criteri ecològic de la reutilització amb la consegüent reducció de residus.

 • Estalviar paper. El càlcul aproximat són uns 600 kg anuals.

2.2 Pedagògics

 • Aprendre a compartir i a respectar els béns comuns, d’acord amb el compromís que adquirirà de conservar-los i de reintegrar-los al centre.

 • Treballar la austeritat i la utilització racional dels recursos.

 • Canviar els hàbits pel que fa al tractament dels llibres (no escriure-hi,…).

2.3 Econòmics

 • Disminuir, tot acceptant que no es podrà suprimir totalment, la despesa familiar en llibres de text.

 • Ajudar les famílies més desfavorides a suportar la despesa en material escolar 

 • Aconseguir un increment de l’estalvi a mesura que s’ampliïn els nivells d’aplicació.

3 NOMBRE D’ALUMNES QUE HI PARTICIPEN EL CURS 2016/17

475 alumnes de l’Escola, dels quals 308 d’Educació Primària es beneficiaran directament de la subvenció.

4 COMISSIÓ DE SEGUIMENT I GESTIÓ DE LLIBRES DE TEXT

4.1 Funcions

– Impulsar el projecte per tal que els professors triïn el major nombre posible de llibres susceptibles de ser reutilitzats d’acord amb els requisits del Programa i del projecte de l’escola.

– Elaborar la relació de llibres susceptibles de ser reutilitzats.

– Elaborar la llista de llibres cedits per les famílies en acabar cada curs.

– Elaborar la llista dels quaderns de treball i de material fungible que les famílies hauran d’adquirir cada curs.

– Supervisar els mecanismes de control per tal de vetllar pel bon ús de llibres.

– En acabar el curs, comprovar l’estat dels llibres reintegrats al centre i decidir si són aptes per a ser reutilitzats el curs vinent.

– Vetllar perquè hi hagi el nombre de llibres necessaris cada començament de curs. Això vol dir que caldrà adquirir el material que no s’hagi pogut aprofitar.

– Portar l’administració comptable del projecte, tant en ingressos com en despeses i fer el càlcul d’estalvi.

– Establir contacte amb les editorials o proveïdors per tal d’aconseguir el millor preu pels llibres i material que caldrà adquirir

– Vetllar pel reciclatge del material que no es pugui reutilitzar.

– Vetllar per la consolidació dels valors i hàbits que es plantegen en els objectius d’aquest projecte.

5 REGLAMENT

 1. Els llibres de text són propietat de l’escola i es deixen en préstec durant el curs escolar.

 2. Els llibres no es poden guixar ni amb bolígraf ni amb retolador. En el cas que calgui subratllar, s’haurà d’utilitzar un llapis tou del número 2.

 3. Els llibres s’hauran de retornar esborrats i nets.

 4. Si es perd o deteriora un llibre, la familia responsable n’haurà d’abonar l’import íntegre.