Projecte Educatiu

El present Projecte Educatiu de Centre és una modificació del que fou aprovat pel Consell Escolar el mes de juny de l’any 2008 (Curs 2007/2008).

Atès que s’han produït variacions en la normativa vigent, hem procedit a renovar el document, aprofitant la circumstància per a donar-li un format diferent, que el faci més entenedor, i que englobi alguns aspectes que no estaven inclosos en el projecte anterior.

La missió fonamental del nostre PEC és :

  • Definir una línia comuna d’actuació que orienti l’activitat individual del professorat per aconseguir la coherència necessària de l’acció educativa en què l’alumnat participarà al llarg del període d’escolaritat en la mateixa escola.
  • Donar publicitat a la Comunitat Educativa de les línies prioritàries d’actuació del col·lectiu escolar.

Accés al Projecte Educatiu de Centre