Trets d’identitat

El centre es defineix com a escola inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, és a dir, respectuosa amb les diverses maneres de pensar i oberta a tothom: cap família, cap alumne/a, cap dels treballadors/es no podrà ser discriminat/da per raó de la seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa, procedència, cultura o ètnia. Fonamentada en els valors democràtics, és respectuosa amb les diverses concepcions filosòfiques del món i de la vida i amb les diverses ideologies polítiques.
Els principis de qualitat pedagògica de l’Escola són: la direcció responsable, la dedicació i professionalitat dels docents, l’avaluació, el retiment de comptes, la implicació de les famílies, la preservació de l’equitat, la cerca de l’excel•lència i el respecte a les idees i les creences dels/de les alumnes i de llurs mares, pares o tutors/es.
La nostra MISSIÓ és formar l’alumnat en les capacitats i competències pròpies de l’etapa d’Educació Infantil i Primària i educar en les actituds de respecte a totes les persones.
Vetllem per la formació integral del nostre alumnat, tenint en compte les dimensions individuals i socials de cada infant, cercant el seu desenvolupament i perfeccionament en diversos àmbits: físic, intel·lectual, moral,…, aspectes que integren la seva personalitat.
L’Escola Marianao té com a VISIÓ la millora de la qualitat de l’ensenyament impartit al centre i la integració i interacció del centre amb el seu entorn. Formem part d’una escola pública que treballa en la línia de millorar els resultats acadèmics i personals i de fomentar la cohesió social: com a escola inclusiva posem èmfasi en l’atenció a la diversitat. Volem aprofitar els diferents indicadors de què disposem per a avançar en l’assoliment d’aquests objectius.