Consell Escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan pel que fa a la gestió econòmica i acadèmica i a l’organització i funcionament general del centre, supervisant el Projecte de Direcció. És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

El Consell Escolar està compost pel/per la director/a, el/la cap d’estudis, cinc representants del sector mestres, cinc representants del sector pares i mares (dels quals un hi representa l’AMPA), un/a representant del sector PAS, un/a representant de l’Ajuntament i el/la secretari/ària, que exerceix de secretari/ària del Consell, amb veu, però sense vot.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Mª Dolores Álvarez Cañadas Directora del centre
Anna Montalà Cruz Cap d’estudis
Daniel Martínez Redondo
Regidor de l’Ajuntament
Mireia Calvo Domingo Sector mestres
Fernanda Flete Blanco Sector mestres
Ester Pimentel Abraira
Sector mestres
Sílvia Sánchez Chávez Sector mestres
Rosa Viñals Castillejo Sector mestres
Gemma Castrillón Mera Sector pares i mares d’alumnes
Mª Begoña Fernández Jiménez Sector pares i mares d’alumnes
Pau Iglesias Arias Sector pares i mares d’alumnes
Rosa Yelo Mezquida Sector pares i mares d’alumnes
Lorena Vivé Ruíz Representant AMPA
Pere Sogas Vizuete Representant sector PAS
Mercedes Rubio Martínez Secretària

Comissió Permanent:

Sra. Mª Dolores Álvarez Cañadas Presidenta (directora del centre)
Sra. Anna Montalà Cruz Cap d’Estudis
Sr. Pau Iglesias Arias
Representant dels pares i mares
Sra. Rosa Viñals Castillejo Representant dels/de les mestres
Sra. Mercedes Rubio Martínez Secretària (secretària del centre)
Sra. Lorena Vivé Ruíz
Suplent representant dels pares i mares
Sra. Mireia Calvo Domingo Suplent representant dels / de les mestres

Comissió Econòmica:

Sra. Mª Dolores Álvarez Cañadas Presidenta (directora del centre)
Sra. Anna Montalà Cruz Cap d’Estudis
Sra. Rosa Mª Yelo Mezquida Representant dels pares i mares
Sra. Sílvia Sánchez Chávez Representant dels/de les mestres
Sra. Daniel Martínez Redondo Representant Ajuntament
Sra. Mercedes Rubio Martínez Secretària (secretària del centre)
Sra. Mª Begoña Fernández Jiménez Suplent representant dels pares i mares
Sra. Ester Pimentel Abraira Suplent representant dels / de les mestres

Comissió de Convivència:

Sra. Mª Dolores Álvarez Cañadas Presidenta (directora del centre)
Sra. Anna Montalà Cruz Cap d’Estudis
Sra. Gemma Castrillón Mera
Representant dels pares i mares
Sra. Fernanda Flete Blanco Representant dels/de les mestres
Sra. Mercedes Rubio Martínez Secretària (secretària del centre)
Sra. Lorena Vivé Ruíz
Suplent representant dels pares i mares
Sra. Rosa Viñals Castillejo Suplent representant dels / de les mestres

Persona responsable d’impulsar mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones: Ester Pimentel Abraira.

Les persones membres del Consell Escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per un període de quatre anys.