Salut

Sakut a l'escolaCada família ha de ser conscient que a l’Escola no pot assistir cap alumne/a que no estigui en perfectes condicions d’higiene i salut.
Les famílies han de tenir cura, inexcusablement, de l’alimentació, el descans, la higiene i la salut dels infants. Si es vol que els infants rendeixin bé, aquestes necessitats elementals han d’estar ben cobertes. Quan es detecti que un/a alumne/a no les té cobertes es farà un seguiment des de tutoria i, en casos greus, des de direcció, a fi de millorar la situació.

Es respectaran els períodes de baixa en cas de malalties infeccioses o contagioses.

L’Escola afavorirà tant com sigui possible les revisions mèdiques i les vacunacions que es fan anualment.

Al centre està arxivada la fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social i, en el seu cas, de l’entitat mèdica de cada alumne/a per saber on ha de ser atès/a en cas d’urgència (malaltia o accident).

Per poder administrar medicació als/a les alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. També han d’aportar un escrit on s’autoritzi i es demani al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.

En cas que un infant presenti febre superior a 38ºC de temperatura corporal, i el centre disposi de l’autorització per a l’administració de paracetamol signada pels tutors legals, s’administrarà paracetamol mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui portar a casa.

La farmaciola escolar és el lloc on es guarda el material necessari per permetre l’actuació del professorat en cas de necessitar unes primeres cures.

Al centre hi ha una farmaciola a la sala de reprografia i dues més a disposició dels diferents cicles.