NOFC

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Les normes d’organització i funcionament de l’escola apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’han adoptat per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu.

 

Aquests objectius són:

– Garantir el desenvolupament de l’educació i de la convivència entre tots els estaments de l’escola.

 

– Ajudar l’alumne a adquirir unes actituds que li permetin realitzar-se com a persona i ser un membre actiu i crític de la societat. També despertar i promoure el sentit de llibertat responsable que li permeti prendre decisions.

Orientar i acompanyar els alumnes per tal que trobin la seva realització personal.

 

– Aconseguir que l’alumne sigui conscients i protagonista del seu propi aprenentatge.

 

– Fomentar el pensament crític i creatiu.

 

– Dotar-se de formes organitzatives on els alumnes, els mestres i els monitors puguin interactuar entre ells.

 

– Establir i fomentar la participació de les famílies en les activitats de l’escola i en els seus òrgans col·legiats.

 

– Fomentar la presència de l’escola en la vida social i cultural del barri, de la ciutat i del país

 

– Dotar l’alumne de recursos que li permeti aprendre a aprendre.

 

NOFC 2020