Escoles +sostenibles

L’Escola Sostenible és un programa pensat per facilitar la implicació de les escoles en el projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat.

 

 

L’Escola Sostenible dels estats i de les ciutats. Una mica d’història

 

L’any 1992 va tenir lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra per afrontar problemes planetaris com l’exhauriment dels recursos i les desigualtats en la seva distribució, la contaminació que posa en perill la salut de les persones o la destrucció de la diversitat de la vida. S’hi va acordar un pla de treball per al segle XXI: L’Escola Sostenible

 

Es va fer una crida a totes les ciutats del món perquè elaboressin la seva pròpia L’Escola Sostenible local. Barcelona s’hi va comprometre i va demanar a les escoles de la ciutat que també ho fessin.

 

 

L’Escola Sostenible d’El Sagrer

 

L’escola participa a L’Escola Sostenible des de l’any 2000 amb un projecte propi d’educació, participació i implicació cívica. L’ideari és el de les tres erres: reciclar, reutilitzar i reduir, i està present en tots els àmbits i en tots els col·lectius de l’escola.

 

L’ objectiu general és millorar les infraestructures, l’organització i el comportament de les persones en la gestió qüotidiana dels residus i dels recursos respecte als principis de la sostenibilitat. A l’escola fa molts anys que fem actuacions en aquesta línia i el Projecte de L’Escola Sostenible cada vegada hi és més arrelat.

 

Hi ha un seguit d’activitats que la comunitat educativa ja fa temps que porta a terme i que estan consensuades i consolidades:

■ Recollida selectiva a les classes i al menjador de plàstic, matèria orgànica, paper, piles, alumini…

■ Disminució i reutilització en el consum de material escolar.

■ Reutilització i reciclatge de material divers (en àrees de plàstica i altres).

■ Treball a l’hort.

■ Reutilització i socialització dels llibres escolars.

■ Reducció i control del consum energètic: aigua i llum.

■ Estudi i anàlisi de les despeses i propostes per abaratir el costos.

Ens proposem avançar en aquesta línia i tenim nous reptes que estan explicitats en el Projecte L’Escola Sostenible triennal que acaben de presentar i signar amb L’Escola Sostenible de l’Ajuntament.