Agrupament de sords

ALUMNAT SORD (SIAL)

Des dels seus inicis i dia a dia,  l’escola El Sagrer ha treballat per una educació inclusiva, entenen que aquest és el camí per promoure la inclusió social de totes les persones al llarg de la vida.

 

Per donar resposta a la diversitat entesa com un fet universal, l’escola és un centre de suport intensiu a l’audició i llenguatge (SIAL), amb modalitat oral. Aquest fet significa que l’escola disposa d’uns professionals que ofereixen resposta i acompanyen l’escolarització dels alumnes amb discapacitat auditiva severa i pregona que requereixen un equipament singular i una especialització professional en centres ordinaris.

 

L’escola disposa de la figura de les mestres d’audició i llenguatge i conjuntament amb  les logopedes del CREDAC, es coordinen per donar una òptima resposta educativa a les necessitats específiques que requereixen aquests alumnes.

 

Ser un centre amb aquestes característiques comporta un seguit d’avantatges per a l’alumnat amb sordesa i per al conjunt de l’escola. En podem destacar:

 

 Millora l’autoconcepte de l’alumnat sord.

 Facilita l’organització de l’atenció educativa.

 Permet rendibilitzar els recursos.

 Proporciona més experiència al professorat del centre.

 Afavoreix la relació entre pares i mares dels alumnes sords.

 Facilita l’educació en valors de la resta d’alumnes del centre.