Projecte educatiu

És el document on s’expliquen la identitat de l’escola i els seus objectius. Serveix per orientar l’activitat educativa cap a un servei públic de qualitat i defineix la col·laboració dels diferents membres de la comunitat escolar i la relació amb l’entorn.

 

Entre altres qüestions, el PEC inclou els criteris, prioritats i plantejaments educatius i metodològics, és a dir, què i com s’aprèn i s’avalua el progrés de l’alumnat.

 

El Projecte educatiu s’ha consensuat amb la comunitat educativa i està a disposició de qui el vulgui consultar.

 

És un document obert que anem enriquint, modificant i redefinint per adaptar-nos als canvis socials.

Projecte educatiu