Carta de compromís

CARTA DE COMPROMÍS

L’educació dels nens implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, per aquesta raó el Departament d’Ensenyament ha establert la Carta de compromís educatiu. La que tenim a El Sagrer és el resultat del consens del claustre i del consell escolar.

La finalitat no és altra que potenciar la comunicació, la participació, la implicació i el compromís compartit entre l’escola i les famílies, que l’hauran de signar. Aquesta col·laboració és imprescindible per assolir els millors resultats educatius i la millor integració escolar i social de l’alumnat.
Aquests són els compromisos que lliurement assumim.

Per part de l’escola

 1. Promoure una relació fluïda i una comunicació constant.

 2. Informar-vos de l’evolució educativa del vostre fill, així com de les activitats escolars i extraescolars.

 3. Facilitar i afavorir la vostra participació en el projecte d’escola.

 4. Respectar la vostra tasca educativa i valorar-la davant del vostre fill.

 5. Posar en pràctica metodologies que possibilitin que el nen sigui part activa del seu procés d’aprenentatge.

 6. Enriquir el procés d’aprenentatge amb activitats complementàries com sortides culturals i d’esbarjo i colònies de convivència.

 7. Enriquir  la intervenció del professorat amb altres persones: familiars, estudiants en pràctiques,  voluntariat, experts…

 8. Procurar un clima de benestar i actuar amb els valors que volem transmetre: respecte, tolerància, confiança, cooperació i estima del país.

 9. Dotar el vostre fill d’eines d’autonomia i d’autogestió per resoldre situacions habituals i conflictes de manera assertiva.

 10. Educar per un món millor, respectant els valors de convivència, el reconeixement de les persones i l’esperit crític a partir del diàleg i el consens.

 11. Educar per la sostenibilitat ambiental i l’aprofitament dels recursos disponibles.

 12. Reflexionar sobre la pròpia pràctica educativa.

 13. Participar en jornades i intercanvis d’experiències.

 14. Mantenir-nos en constant procés de formació i reflexió pedagògica.

 15. Participar en projectes comuns amb altres centres.

 16. Revisar conjuntament amb vosaltres el compliment d’aquests compromisos en el marc que proposi el Consell escolar de l’escola.

 17. Vetllar perquè el vostre fill adquireixi aquells coneixements i competències fonamentals de l’educació primària.

Per part de la família

 1. Conèixer i compartir els trets d’identitat fonamentals com a escola catalana.

 2. Respectar la tasca educativa del professorat i valorar-la davant del nostre fill.

 3. Interessar-nos per l’evolució personal del nostre fill.

 4. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli l’escola.

 5. Assistir a les reunions de classe.

 6. Compartir amb l’escola l’educació del nostre fill i desenvolupar i afavorir les complicitats i aliances necessàries per al seu èxit educatiu.

 7. Comunicar a l’escola aquelles informacions que puguin ajudar a entendre aspectes que afectin el seu procés d’aprenentatge.

 8. Garantir l’assistència a l’escola i la puntualitat del nostre fill.

 9. Vetllar perquè gaudeixi de les activitats escolars i col·labori activament en les tasques proposades.

 10. Utilitzar els canals de comunicació establerts per contrastar coincidències, discrepàncies o suggeriments en relació amb les activitats educatives.

 11. Participar en el projecte d’escola segons les nostres possibilitats a través de les diverses formes i iniciatives existents.

 12. Revisar conjuntament amb vosaltres el compliment d’aquests compromisos en el marc que proposi el Consell escolar de l’escola.