Projecte lingüístic

El projecte lingüístic és un element molt important del Projecte educatiu de l’escola. Regula i gestiona el tractament de les llengües presents al centre en el marc del nou context multilingüe de la nostra societat i que cada any es fa més present a El Sagrer, atès l’increment d’alumnes provinents d’altres països i d’altres cultures.

 

El projecte lingüístic defineix el català com a llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.

 

Un primer objectiu irrenunciable en el currículum dels alumnes és que acabin la primària amb el domini de la competència oral i escrita del català i del castellà. Pretenem també que la introducció progressiva de l’anglès permeti posar les bases per familiaritzar-se en aquesta tercera llengua que necessitaran cada cop més per anar pel món i per accedir a estudis superiors. Actualment introduïm la llengua anglesa al darrer curs del cicle d’educació infantil. El projecte lingüístic es desenvolupa al llarg de tota l’escolaritat.

 

És un projecte obert per tal de permetre la incorporació gradual de les innovacions que cada curs es reflecteixin en el Pla anual del centre. És un projecte consensuat amb la comunitat educativa, vinculant per a tots els seus membres.

Projecte lingüístic