Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan màxim de decisió i participació en la gestió i l’avaluació de l’escola.

En formen part:

■ La directora, que n’és  la presidenta.

■ La cap d’estudis i sis mestres triats pel claustre.

■ Sis representants de les famílies dels alumnes.

■ La presidenta de l’AMPA.

■ La coordinadora de l’Espai migdia.

■ Un representant del personal d’administració i serveis.

■ Un representant de l’Ajuntament.

■ El secretari de l’escola, que actua com a secretari del Consell Escolar. Té veu, però no vot.

És preceptiu que es faci una reunió a principis de curs i una altra al final. De fet, es reuneix, com a mínim, una vegada al trimestre i sempre que el convoqui la presidenta o quan sigui sol·licitat per almenys un terç dels seus membres. L’assistència a les sessions del Consell Escolar és obligatòria per a tots els seus membres.

El Consell Escolar adoptarà els acords per majoria simple excepte en els següents casos:

■ Aprovació del pressupost i de la seva execució, per a la qual cosa cal majoria absoluta.

■ Aprovació del Projecte Educatiu i de les Normes d’Organització i Funcionament i de les seves modificacions, cosa que es fa per majoria de dos terços.

Funcions del consell escolar

■ Tenir en compte les opinions dels seus membres per prendre les decisions importants de l’escola.

■ Valorar el Pla anual de centre i la Memòria per tal de fer propostes de millora.