Activitats de recuperació antiga

ACTIVITATS RECUPERACIÓ 2019 / 2020
Primària Català  Castellà  Anglès  Matemàtiques
Llengua Catalana 1r ESO – 2n ESO – 3r ESO  4t ESO


COMPRENSIÓ LECTORA 1r ESO

Llengua Castellana 1r ESO  2n ESO  3r ESO  4t ESO
Matemàtiques 1r  ESO: GOLETA-VELER-LLAÜT-RAI 

PREPARACIÓ / RECUPERACIÓ


1r ESO: GALIÓ I BARCA 

PREPARACIÓ / RECUPERACIÓ


2n ESO: GOLETA – VELER – LLAÜT- RAI  

PREPARACIÓ / RECUPERACIÓ


2n ESO: GALIÓ – BARCA

PREPARACIÓ / RECUPERACIO

3r ESO: GRUPS A I C

PREPARACIO / RECUPERACIÓ


3r ESO: GRUPS B I D

PREPARACIÓ / RECUPERACIÓ

4t ESO: GRUPS A – B – C – D 

PREPARACIÓ / RECUPERACIÓ

Llengües Estrangeres ANGLÈS: 1r ESO  2n ESO – 3r ESO – 4t ESO


FRANCÈS:  2n ESO  3r ESO  4t ESO

ALEMANY: 2n ESO  3r ESO

Ciències Naturals 1r ESO  


2n ESO FÍSICA I QUÍMICA CONSOLIDACIÓ


2n ESO FÍSICA I QUÍMICA RECUPERACIÓ


3r ESO BIOLOGIA  3r ESO QUÍMICA


4t ESO (BIOLOGIA I GEOLOGIA)

4t ESO (FÍSICA I QUÍMICA)

Ciències Socials PREPARACIÓ: 1r ESO  2n ESO – 3r ESO  4t ESO


RECUPERACIÓ: 1r ESO – 2n ESO  3r ESO  4t ESO

Tecnologia 1r ESO DOSSIER  1r ESO ACTIVITATS 


 2n ESO DOSSIER  2n ESO ACTIVITATS


3r ESO DOSSIER  3r ESO ACTIVITATS

4t ESO  4t ESO INFORMÀTICA

Educació Física 1r ESO  2n ESO  3r ESO  4t ESO
Música 1r ESO – 2n ESO  4t ESO
Visual i Plàstica 1r ESO  3r ESO  4t ESO 4t ESO DOSSIER
Religió 1r ESO  2n ESO  3r ESO  4t ESO
Cultura i valors 1r ESO  2n ESO: EXPLICACIÓ I FITXA


 3r ESO  4t ESO A I B RECUPERACIÓ

Economia i Emprenedoria 3r ESO  4t ESO