ELS ALUMNES DEL CFGS PROJECTES D’EDIFICACIÓ HAN REALITZAT ASSAJOS EN LABORATORIS DE LA UPC

 

Els alumnes de CFGS Projectes d’Edificació han estat realitzant diferents assajos de laboratori de mostres de sòls i roques dins el mòdul MP15 Caracterització del terreny que hem encetat durant aquest curs 2017-18 dins el marc de conveni amb UPC-EPSEM.

Les experiències de laboratori han estat molt positives: geòlegs especialistes del Dep. Recursos Naturals i Mines de EPSEM ens han proporcionat una visió  molt planera  de l’estructura dels sòls 

Els alumnes de Projectes d’Edificació han tingut l’oportunitat d’experimentar i fer assajos  amb mostres reals de diferent sòls i roques.

Entre altres la testificació de sondejos, l’assaig a compressió simple, els garbellats, i la determinació de límit plàstic, s’ha complementat amb la valoració d’estabilitat i de discontinuïtats de massissos rocosos, i de lliscament de talussos, amb software ROCSCIENCE.

Experiències que ens agradaria repetir!