Organització i gestió

Enllaços als documents generals d’organització i gestió del centre

  • PEC. Projecte educatiu de centre
  • PEC. Projecte educatiu de centre (proposta de modificació pel desembre-2018, gener-2019)
  • PD. Projecte de direcció 16-20
  • PE. Pla estratègic 15-19
  • MA 17-18. Memòria Anual del curs 17-18 (provisional)
  • PGA 17-18. Pla general anual.
  • NOFC. Normes d’organització i funcionament del centre. Actualitzades el juny del 2018.
  • PLC. Projecte lingüístic de centre.
  • Carta de compromís educatiu
  • Pla d’Emergència.