Documents del centre, normes i funcionament

El funcionament del centre està regulat per un seguit de documents i de normes , les quals es detallen en aquesta pàgina.

  • Projecte educatiu de centre – PEC
  • Normes d’organització i funcionament de centre – NOFC
  • Projecte lingüístic de centre – PLC
  • Carta de compromís educatiu- CdCE
  • Projecte de convivència- PConv