Àmbit d’Orientació i Diversitat

 

Serveis que s’ofereixen des del Departament:

  • SIEI

El suport intensiu per a l’escolarització inclusiva té com a finalitat facilitar l’atenció educativa i promoure la participació en entorns escolars dels alumnes amb discapacitat intel.lectual i/o trastorn del desenvolupament, de primer d’ESO fins a quart d’ESO.
Per assolir aquesta finalitat s’apliquen estratègies didàctiques i metodològiques a l’aula del SIEI i a l’aula ordinària, més innovadores, i que suposen canvis i millores pel que fa a l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials, com també a la resta d’alumnes en general. D’aquesta manera s’enforteix la responsabilitat de tot l’equip docent en l’atenció i l’acompanyament als alumnes i permet avançar en la gestió de la diversitat d’alumnes des d’una perspectiva inclusiva.

  • Orientació educativa

El servei d’orientació educativa …

 

  • Pedagogia terapèutica / Aula de Suport

Des de l’aula de suport s’atenen alumnes del 1r cicle d’ESO amb dificultats d’aprenentatge en les àrees instrumentals (Llengua i literatura catalana i castellana, matemàtiques). Un grup reduït, 12 alumnes com a màxim, que permet atendre els diferents ritmes i nivells d’aprenentatge i personalitzar l’ensenyament a les necessitats individuals amb l’objectiu d’assolir les competències dels diferents àmbits. En general la metodologia utilitzada és diversa. Es parteix sempre dels coneixements dels alumnes i amb exemples propers a la seva realitat. La participació activa de l’alumnat és un dels elements clau. Les sessions i els temes s’inicien fent un repàs de l’últim que es va explicar i avançant el que es farà, deixant, en alguna ocasió perquè se’ls ofereixen alternatives, que decideixin el que els motiva més en aquell moment i d’aquesta manera donar-los la possibilitat de regular-ne ells mateixos el ritme i el tipus de tasca. Es procura, en la mesura del possible, treballar cooperativament, fent que els alumnes s’ajudin entre ells a resoldre o fer les tasques encomanades, doncs d’aquesta manera s’impliquen en el seu procés d’aprenentatge i es motiven positivament.També destacar el caràcter flexible, és a dir, durant el curs es poden presentar variacions en els nois i noies que hi assisteixen, en funció de la valoració de l’equip psicopedagògic i del centre.

Cap de Departament:

Imma Purroy

Professorat del curs 2020-21:

Orientació

Imma Purroy

SIEI

Helena Frutos
Elena Roset
Marina Mesa

Aula de suport

Raquel Perelló
Montse Calatayud

Aula d’acollida

Rosa Gonzàlez

Blogs i enllaços del departament:

 

Reconeixements i premis: