Consell escolar

CORRESPON AL CONSELL ESCOLAR LES FUNCIONS SEGÜENTS:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

 

FUNCIONAMENT

El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.

 

Composició del Consell Escolar a 11 de desembre de 2018

Antonieta Bernat Ibáñez Presidenta
Josep Agustí Segarra Secretari
M. Carme Calderó Massana Cap d’estudis
Teresa Capdevila Bellmunt Representant sector professorat
Maite Granell Sió Representant sector professorat
Francesc Guasch Esteller Representant sector professorat
Noemí Jumbert Arau Representant sector professorat
M. Carme Montserrat Josa Representant sector professorat
Ramon Roca Martínez Representant sector professorat
Francesc Solans Barberà Representant sector professorat
Sílvia Mateus Capdevila Representant sector professorat
Ivan Sánchez Clivillé Representant sector alumnat
Pau Josep Domenech Callau Representant sector alumnat
Abril Pairada de la Fuente Representant sector alumnat
Mariona Roset Pons Representant sector alumnat
Sussana Aubach Sans Representant sector pares i mares
Mònica Cifuentes Monné Representant sector pares i mares
Ester Rué Gasol Representant sector pares i mares
Mireia Navés Baiget Representant sector pares i mares
Joan Triquell Navarrete Representant AMPA
Marina Mesa Farré Representant sector PAE (Personal Atenció Educativa complementària
Maria Antonia Forteza Gras Representant sector PAS (Personal Administració i Serveis
Maria Fusté Marsal Regidor o representant Ajuntament
Montse Ruiz Iglesias Representant organitzacions empresarials