Projecte Educatiu de Centre – Procés participatiu de discussió

L’objectiu fonamental de l’Institut Pla de l’Estany és proporcionar al seu alumnat una educació de qualitat, que aspiri al mateix temps a l’excel·lència i a l’equitat. El Projecte Educatiu de Centre concreta com es vol assolir aquest objectiu fonamental i és, doncs, el document més important de l’Institut. Per això és bo que el conjunt de la comunitat educativa participi  en la seva discussió.

Al llarg d’aquest curs, s’ha estat treballant en apartats diversos del PEC, l’equip directiu n’ha elaborat un esborrany complet i el sotmet ara a la discussió i aprovació de la comunitat educativa. Per garantir la implicació de tota la comunitat educativa en la discussió del PEC, l’equip directiu ha acordat, en el marc de la normativa vigent i de l’autonomia de centre, un conjunt de mecanismes participatius:

  1. El professorat discutirà l’esborrany de PEC en el marc del claustre i dels departaments didàctics. Es buscarà en el claustre una aprovació de mínim el 70%.
  2. El Consell escolar discutirà l’esborrany de PEC com acordi aquest òrgan. Es buscarà una aprovació de mínim el 70%.
  3. Totes les famílies i el PAS podran presentar les esmenes que creguin convenients a través d’un document que caldrà presentar a la secretaria. Aquestes esmenes s’inclouran en la discussió de Claustre i de Consell Escolar. El PEC es presentarà a les famílies en una assemblea extraordinària de l’AMIPA que tindrà lloc el 10 d’abril a les 20:00 h.
  4. Es convida totes les famílies a respondre una enquesta sobre aspectes de la relació centre – famílies
  5. Els alumnes, per la seva banda, faran les seves aportacions en el marc del consell de delegats.

Posem a la vostra disposició els documents següents:

  1. Esborrany complet del PEC (cliqueu aquí)
  2. Presentació del PEC

  1. Document de presentació d’esmenes (en preparació)
  2. Enquesta (totes les famílies la rebreu per correu electrònic).