ESO

L’ESO és l’última de les etapes de l’ensenyament obligatori. Comprèn quatre cursos i aplega habitualment alumnes dels 12 al 16 anys. Aquesta pàgina recull els criteris d’avaluació de les diferents assignatures, i els  objectius generals de l’etapa. A començament de curs, haureu rebut una guia del curs en les reunions per a les famílies i a final de la pàgina podeu consultar el resum de les programacions i de com s’apliquen els criteris d’avaluació a cada curs.

Criteris d’avaluació L’avaluació de l’ESO té en compte els elements següents, que són ponderats de forma personalitzada:

 1. Competència personal i social. Suposa l’adquisició d’un grau suficient de consciència de les pròpies capacitats intel·lectuals, emocionals i físiques, el desplegament d’actituds i valors personals com la responsabilitat, la perseverança, l’autoconeixement i la construcció de l’autoestima. Tot plegat, per ser capaç de continuar aprenent de forma cada vegada més eficaç i autònoma. S’avalua a partir de l’observació sistemàtica del comportament a classe i a l’Institut, el respecte a les normes i a tots els membres de la comunitat educativa, i la diligència en tenir el material necessari per a les classes. Té en compte les diverses capacitats dels alumnes.Suspendre aquest punt pot implicar suspendre tota la matèria.
 2. Tasques realitzades a classe i deures. L’alumnat realitza una gran varietat de tasques avaluables de les diferents matèries en l’àmbit de l’aula i es valora el seu treball. Permet observar amb deteniment les capacitats dels alumnes i incidir en el seu procés d’aprenentage. Té en compte la diversitat d’alumnes presents a les aules. Les tasques realitzades fora de l’horari escolar aniran destinades a reforçar, consolidar o ampliar els aprenentatges assolits en horari lectiu. la seva quantitat i característiques s’adequaran a les necessitats de cada alumne.
 3. Continguts i competències bàsiques. Diferenciem les activitats d’avaluació de competències bàsiques (activitats d’avaluació específiques adreçades a comprovar l’assoliment per part dels alumnes de les competències bàsiques i els elements més simples del currículum de les matèries) i les activitats d’avaluació d’aprofundiment de les competències (activitats d’avaluació adreçades a comprovar un nivell d’assoliment aprofundit del currículum de les diferents matèries. Cada professor/a explicarà quins elements del currículum pertanyen a aquest nivell més aprofundit).

Els resultats de les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO s’incorporarà a l’avaluació del curs.

Objectius de l’ESO: Segons el currículum vigent, l’ESO té com a objectius

 1. Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat.
 2. Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials relatives a:
  1. L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.
  2. La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, socials, culturals, religiosos i artístics, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya.
  3. La sensibilitat artística i la creativitat.
  4. La coresponsabilitat i el respecte a la igualtat de drets i d’oportunitats de les persones.
  5. El treball i l’estudi, individual i en equip, amb autonomia i capacitat crítica.
  6. La resolució de problemes de la vida quotidiana, la convivència i l’exercici responsable de la ciutadania.
  7. L’hàbit lector com a eina bàsica per accedir i construir coneixement i desplegar el potencial personal.

Resum de programacions i criteris d’avaluació (cliqueu sobre el curs que us interessi) (cal tenir correu inspladelestany per a veure-les)